XIX

  1. Ehtirom nişo doydəmon,

Əmə har zəmon bə Mitra…

Kiy ki şo beydə rəy-rə,

Rost kardə ıştə daston

Bə ofəyəy–

Bə Ahura Mazda,

Jıqo voteydə:

«Ha Mığəddəsə Ruh,

Tıniş Ofəyəy

Xəymand, coninə dınyo!

  1. Kəynə ki inonon

De vanq karde çımı nomi,

Dıvon bıhandon.

Çoknə ki dıvo kardeydən

de dıvon,

Əvon  çı co Xıdo

De vanq kardey nomi.

Həğiğətən, az–

Əməlisoleh bıə,

Eşim bə insonon tono,

Mıəyyən bə i mıddəti,

Deştə nımardə jimoni».

  1. Noğodəmon ıştə məskəni,

Iştə məskəni tərk nıkəmon,

Iştə kəon tərk nıkəmon,

Iştə rişə tərk nıkəmon,

Tərk nıkəmon ıştə xəlği,

Həmmy noğodəmon,

Deştə zuninə kəşonı –

Bəmə dust nıbıəyonku.

  1. Dışmen bıə deşmenon

bə ədavəti

Tı jəydəş zərbə

Mitra.

Bırıjını xəymandon

ğatilonı,

Ha, Tı – konqılə ki

Aspon mehribon,

Vey ğəşəngə ərəbə,

Zuninə koməq kardəş

Vanq kardeədə tıni kəynə.

  1. Tıni

Vanqq kardeydəm bə koməq,

Boy bəmə tı bə koməq.

Baxşə bıə de baxşon,

Bol-bol icro kardə bıə

Rozi dənoə de ayinon.

Bə vey dırozə mıddəti

Vırəbəvırə  bıbəmon əmə –

Xəymandə məskənədə.

  1. Noğo doydəş ə elkə –

Konco ehtirom

Nişo doydən bətı, Mitra –

Çiki ki çimnqo qeşe

Rjneydəş ə elkə

Konqılə ki itoət əkəni

bətı, Mitra.

Tıni sədo kardeydəm bə koməq,

Bıdə boy bəmə bə koməq

Ğudrətin,

Təslim nıbıə ğıvvətin,

Bə tarif loyiğ bıə,

Yolə elkon sohib,

Bə tarifon loyiğə Mitra.

Dıvo kardəm az –

Bo xoşbəxtəti…

 

Xanlar Həmid

Şair, dramaurq, azərboycon

ənıvıştonibemoni uzv

Tırkə zıvono peqordınişe

İradə Məlikova

 

Azerbaijani AZ Turkish TR English EN Russian RU Georgian KA Persian FA German DE Italian IT French FR Arabic AR Chinese (Simplified) ZH-CN Korean KO