Səlom bıbo

 

Sipyə hıron, zardə mivon.

Havzə daşton, barzə bandon,

Alim bedə, ve əhandon,

Səlom bıbo, bə Lankoni.

 

Bə kavuyə, xıçə xoli,

Piyəjenon, sıə şoli.

Ovuş biyyə, honi, çoli,

Səlom bıbo bə Hırkoni.

 

Arki ğələ, barzə ğələ,

Bandon tono marzə ğələ.

Bə Tolışon ğarzə ğələ,

Səlom bıbo, bə Akoni.

 

Ostoro vəyşt, Tolış cənnət,

Pensər çayvon, Maşxan zinnət.

Çəroj zıvon, Sərək millət,

Səlom Bıbo bə Arçoni.

 

Bə Ostoro, Bə Masali,

Bə Varqədiz, Bə Musali.

Bə Həştpəri, Bə Mursali,

Səlom bıbo bə har toni.

 

BOÇI BEŞEDƏYON, BOÇI ŞEDƏYON?

Lankonum nimə bə, Likim təyli bə,

Çəmə yolə dədon, nənon cayli bən.

Tolış ve-velə bə, yaman “xəyli”bə,

Boçi beşedəyon, boçi şedəyon?

Qədə-qədə bedə zard çəmə vişon,

Pələşq bedə bənə vıl təki quşon.

Orəxən qırd təyli mandən ru kəşon,

Boçi beşedəyon, boçi şedəyon?

Bəmedə honiyon, bəmedə ruon,

Beşımə təyli bə, bəmedə kəon.

Kəynə obərəxe, “vocibə” koon

Boçi beşedəyon, boçi şedəyon?

Huseyn Tolış

Lankon, Mamusta

Azerbaijani AZ Turkish TR English EN Russian RU Georgian KA Persian FA German DE Italian IT French FR Arabic AR Chinese (Simplified) ZH-CN Korean KO