Vojorədə aləm bəyəndı qıniyəbe. Değədə omə dıqlə jen mandəbin odəmon şə-omə kardə roysə, ıştə molon havatedəbin. Odəmon bə çəvon moli hakanə marəğ nişo doydəbin, səkəsən bedəbe, əhəmiyət nıdoəkəsən.

İkərədə dıqlə cıvonə zoə oməyin çəvon vədə qıləy qədə mizişon noy, bino kardışone çəy səpe əcayb-ğərayb mahneon handvoniye. Təbii, həmon jenon həni ıştə molon bə mıştəri təklif kardey imkoniku məhrum bin. Imon i-dı kərə bı cıvonon votışone:

– Oxo əmə iyo bıhır-bıstən kardedəmon, çəmə vəy məbırən.

Bə kiy votedəş ın sıxanon? Cıvonon ıştə koədəbin. Oxoyədə çe değıjonədə qıləyni oməy mande çə cıvonon vədə, deştə ğəribə ləhcə votışe:

– Hələ bəmı diyəkən ha, şımə pıə-moon heste?

Bı sıxani cəmat sırəy. Cıvonə zoə votışe:

– Boçi ni, heste, xala.

– Qirəm hestebu, bəs boçi jıqo kardedon? Odəmən ıştə bobo-nənə sinnədə bıə valideynon jıqo rəncidə bakan?

Bı sehbəti vojorədə bıə co cıvonon omuj bin, hay qıləy sıxan votışone, ə cıvonon çəyo tojnişone. Əmmo «ıştı pı-moə heste» sıxani bə qıləy zərbul-məsəl oqarde, çə rujiku bə zıvonon eqıniye. Kəynə bə bevicdonə, yolı-ruk nızınə odəmi rast qıniyədə bə odəmi votedən:

– Iştı pı-moə heste?

Camal Lələzoə

Masalli, Ğızıləvo

Azerbaijani AZ Turkish TR English EN Russian RU Georgian KA Persian FA German DE Italian IT French FR Arabic AR Chinese (Simplified) ZH-CN Korean KO