BABAQULU i. dial. boboğoli: 1) rop; 2) bozəranqə yusuri

xəlği arədə nom.

BABAL  i.  qəp.  bəbol;  babanı yumaq  bəboli  şıştey  (çiki);

babanı boynuna götürmək bəboli bəştə qiy peqətey (çiki).

BABALI s. dədəyn, boboyn, dədəsoyb, bobosoyb.

BABALIQ i. dədəti, boboəti, yoləpıəti.

BABASİL i. təb. mafəsil, nışım, babəsil (noxəşi).

BABASİLLİ s. mafəsilin, nışımin, babəsilin (noxəşin).

BABASİLOTU i. bot. şıməaləf.

BABAT s. bobot; babat cavab bobotə cəvob; babat oxumaq bobot handey.

VAVATSA z. bobot-boboti. BABATLAŞDIRILMAQ f. bobot kardə bey. BABATLAŞDIRMAQ f. bobot kardey. BABATLAŞMAQ f. bobot bey.

BABATLIQ i. bobotəti.

BABAYİ-ƏMİR i. kanə. bobo-əmir, əzın, zıvonədə tınd, tındmicoz, sıxanvərzə odəm.

BABAYOĞURT i. dial. dim, təlxəq.

BABƏKİLƏR i. tarıx. babəkiyon, popokiyon (IX əsrədə Popoki  rəhbərəti  jiyədə  tolışon bə  Ərəbi  xilofəti  vəynə bardə ğıyomi iştirokkoron).

VAVƏT1 s. diyəkə: babat.

BABƏT2   i.  kanə. vəzyət,  hol;  r babətdən pisdir  har  babəto yavəye.

BABI i. diyəkə: babi.

BABILIQ diyəkə: babilik.

BABİ i. tarıx. babi (Babi tərəfdor), kofir.

BABİLİK i. babiyəti.

BABİLLİ i. tarıx. babilıj (Babilstoni səbəsoon).

BABİN i. tex. vilə.

BABİZM i. babizm (XIX əsri 40-nə soronədə Ironədə babiyon dini hərəkot).

BABLAŞMAQ f. bob bey.

VAS i. boc.

VASA i.  1.  dudkəş;  tüstü  bacadan çıxırdı  duyəvul beşeydəbe dudkəşo, bacaq açmaq dudkəşi hılə okardey, baca ustası dudkəşi

usto;  2.  hılə,  çəşmə,  xonə  (divoədə  ya  kumisə); 3. qəv

beşəco (ləğımi); 4. dial. fəskəş, nəfəsxonə.

VASA-VASA i. ştiğande (Kulə şəvi).

BACADANDÜŞMƏ i.  qəp.  oosmonoeqıniyəy,  xıdorosniyəy,

mıftə.

BACAQ i. kanə. lınq; sağ bacağını bükmək ıştə rostə lınqi ğat kardey, inəyin bacaqları zandəqo lınqon.

BACAQLI i. kanə. tıkə (jenon qiyo ehaştə ğızılə axçə nom). BACALI s. 1. dudkəşin; 2. kuməhıləyn, bıxi hıləyn. BACALIQ i. dudkəşi vırə, dudkəşə hılə.

BACANAQ i. həmzomo.

BACANAQLIQ i. həmzomoəti.

BACARAN s. rıştəyn, ğabilyətin.

BACARDIQCA z. ıştə  zuvışkiyə  ğədərədə,  çanə imko- nış heste, çanə zuş vışkiyeydə.

BACARIQ i. rıştə, ğabilyət, buruşt.

BACARIQLA z. de sərıştə, de ğabilyəti.

BACARIQLI s. rıştəyn, ğabilyətin, buruştin, mahir.

BACARIQLILIQ  i.  rıştəynəti,  ğabilyətinəti,  buruş-

tinəti, məharət, mahirəti.

BACARIQSIZ s. besərıştə, beğabilyət, befər, əfəl.

BACARIQSIZLIQ i. besərıştəti, beğabilyətəti, befərəti, əfələti.

BACARMAQ f. 1. zıney; üzməyi bacarmaq sınov jəy zıney; 2. dasto   omey;   hər   şeyi   bacarır   harçi   omeydə   çəy   dasto;   3. vışkiyey, ehdəo omey; məsələ ilə bacarmaq məsələ ehdəo omey,

səninlə  bacarmaq  olmur  ıştı  ehdəo  omey  beydəni,  çımı  zum

vışkeydəni bətı; bacardığı qədər ıştə zuvışkiyə ğədərədə.

BACARMAZ s. diyəkə: bacarıqsız.

BACARMAZLIQ i. diyəkə: bacarıqsızlıq.

BACASIZ s. 1. bedudkəş; 2. beçəşmə. BACATƏMİZLƏYƏN i. dudkəştəmizəkə. BAC-XƏRAC i. kanə. boc-xəroc.

BAC-XƏRACSIZ s. beboc-xəroc.

BACI i. hovə, dodo.

BACICIQ i. hovəli.

BACI-CİCİ i. jenəvand, jenəğəl (nezə jenə avlodon).

BACI-QARDAŞ i. hovəboə, hovı-bo.

BACI-QARDAŞLIQ i. hovı-boəti. BACIQIZI i. hovəkinə. BACILAŞMAQ f. hovə bey.

BACILIQ i. 1. oqəyə hovə, pıəkinə, hovəli; 2. hovəti.

BACIOĞLU i. hovəzo.

BAD1 i. dial. 1. sıniyə qıli, zardə qıli (tənu i.c.ç. noyro);

  1. kiyə.

BAD2 i. kanə. vavaz, vo; ♥bada vermək bə bod doy; bada getmək bə bod şey.

BADAQi. potələğı, qıləpoşnə, lınqəpoşnə; badaq vıırmaq, badaq gəlmək potələğı doy.

BADAQ2   i. 1. hafçənə (mol-mələ lınqon çidar kardeyro); 2. mələ (arşiyə şişə ğabon dəçokneyro); 3. dial. mısə ğab; 4. dial. osınə ya çuyə poz.

BADAQ3 i. dial. poğ.

BADAQLAMAQ f. 1. potələğı doy, qıləpoşnə doy; 2. poçə dəçıkey (dəçıkdə); 3. kəşbəku kardey (soy pərəndon); 4. de kəmələ dəçokniyey (çayniki i.c.ç.).

BADAQLANMAQ f. 1. potələğı səy, qıləpoşnə səy; 2. de kəmələ dəçokniyə bey; 3. kəşbəku kardə bey (kaq-kijə).

BADAQLAŞMAQ f. 1. bəyəndı potələğı (qıləpoşnə) doy;

  1. hosəhos kardey.

BADAQLATMAQ f. 1. de kəmələ doy dəçokniyey (arşiyə çayniki i.c.ç.); 2. kəşbəku kardovniyey (kaq-kijə).

BADAQLI s. hafçənəyn (kaq-kijə).

BADAQVARİ s. 1. kəmələoxşər; 2. pozoxşər.

BADALAQ  i.  1.  diyəkə:  badaq ;  2.  pəl  (kələk,  hilə  i.c.ç.);

badalaq gəlmək kimə 1) potələğı doy; 2) pəl jəy (bəki).

BADALAQLAMAQ f. diyəkə: badaqlamaq. BADALAQLAŞMAQ f. diyəkə: badaqlaşmaq. BADAM i. badəm; daş badam sığə badəm. BADAMAĞIZ s. badəmqəv.

BADAMBACI i.  bə vəyu iyən  sininə  jenə  avlodon  votə

nom.

BADAMBURA i. badəmburə.

BADAMBUTA s. badəmbutə.

BADAMCAN i. dial. telə ğəysi, həyuyə ğəysi.

BADAMCIQ i. təb. xanəzil. BADAMÇÖRƏYİ i. badəməkukə, zerən. BADAMGÖZ s. badəmçəş, tanqəçəş, donəçəş.

 

Azerbaijani AZ Turkish TR English EN Russian RU Georgian KA Persian FA German DE Italian IT French FR Arabic AR Chinese (Simplified) ZH-CN Korean KO