AZ TINI VƏŞİ HAŞTEDƏMBƏN, BIBAXŞ

 

Usto Mırod bə hamsiyə diy çe qıləy Hoci kəy bo ko kardey şedə. Mırod vey zırəkə ustobe, əmmo kam sıxan kardəkəsbe. Usto ıştə koy əkəy, maştə şinə çay de cır-ruyəni, niməyjə bozbaş əhəy, şanqonə nezi iskani çay peəşomi əşiy bəştə kə.

İ ruj çoknə bedə çe Hoci hamsiyədə vəyə bedə, Hoci bə usto təklif kardedə boy bışəmon demı bə vəyə. Mırod bı təklifi vey şo bedə. Hoci de usto nıştən i mizi peşto. Usto sıftə-sıftə qıləy sous hardedə şin-şini, dumu əy bışdə kijə hardedə de vəyə nuni de iştoho, dumi ın xorəki dı bısk kəbob hardedə, dumu imi isə i boşğab polo hardedə. Hoci jinton-jinton fik doydəbən bə usto hardemoni. Kəynə ki usto ıştə hardemoni oroxniyedə, Hoci bə usto sıre-sıre votedə:

– Şinə usto, az bəştı hardemoni satijo fik doydəbim. Məvotbən az tıni ıştə kədə vəşi oqətedəmbən, mıni bıbaxş…

 

QULPƏRİ PƏYDO BE

Qulpəri nomədə qıləy noxəşinə vəyu hestebən. Çəy xıvandon ın vəyu çanə bı doxtor-bə doxtor bardedən, çorə, dəmon pəydo kardey zındənin.

İ ruj xəbə beşedə vəyu çe kədə vitə. Cəmat bino kardedə bə kəvşən, bə kuh nəvey, bə şəkk şə vıron bo nəvey. Xəbə doydən bə polison, əvonən de maşini eqınedən bə nezə diyon bo vəyu nəvey. Məvotbən vəyu bə hamsiyə diy qıləy cındori palu şəbən boştə dardon qıləy çorə pəydo bıkəy. Polison omedən vəyu çe cındori kədə peqətedən, vardedən bəçəy diy. De diy kuçon şeədə polis ıştə maşinədə de mikrofoni zikkə jəydə:

– Qulpəri pəydobe, Qulpəri pəydobe!

Cəmat qılə-qılə oqardə bə kə.

Çə rujiku diyədə bo qıləy çiy nəveədə, peşı əy pəydo kardeədə bəyəndı de zərfəti votedən:

– Qulpəri pəydo be, Qulpəri pəydo be!

 

Azerbaijani AZ Turkish TR English EN Russian RU Georgian KA Persian FA German DE Italian IT French FR Arabic AR Chinese (Simplified) ZH-CN Korean KO