BACI i. hovə, dodo.

BACICIQ i. hovəli.

BACI-CİCİ i. jenəvand, jenəğəl (nezə jenə avlodon).

BACI-QARDAŞ i. hovəboə, hovı-bo.

BACI-QARDAŞLIQ i. hovı-boəti. BACIQIZI i. hovəkinə. BACILAŞMAQ f. hovə bey.

BACILIQ i. 1. oqəyə hovə, pıəkinə, hovəli; 2. hovəti.

BACIOĞLU i. hovəzo.

BAD1 i. dial. 1. sıniyə qıli, zardə qıli (tənu i.c.ç. noyro);

  1. kiyə.

BAD2 i. kanə. vavaz, vo; ♥bada vermək bə bod doy; bada getmək bə bod şey.

BADAQi. potələğı, qıləpoşnə, lınqəpoşnə; badaq vıırmaq, badaq gəlmək potələğı doy.

BADAQ2   i. 1. hafçənə (mol-mələ lınqon çidar kardeyro); 2. mələ (arşiyə şişə ğabon dəçokneyro); 3. dial. mısə ğab; 4. dial. osınə ya çuyə poz.

BADAQ3 i. dial. poğ.

BADAQLAMAQ f. 1. potələğı doy, qıləpoşnə doy; 2. poçə dəçıkey (dəçıkdə); 3. kəşbəku kardey (soy pərəndon); 4. de kəmələ dəçokniyey (çayniki i.c.ç.).

BADAQLANMAQ f. 1. potələğı səy, qıləpoşnə səy; 2. de kəmələ dəçokniyə bey; 3. kəşbəku kardə bey (kaq-kijə).

BADAQLAŞMAQ f. 1. bəyəndı potələğı (qıləpoşnə) doy;

  1. hosəhos kardey.

BADAQLATMAQ f. 1. de kəmələ doy dəçokniyey (arşiyə çayniki i.c.ç.); 2. kəşbəku kardovniyey (kaq-kijə).

BADAQLI s. hafçənəyn (kaq-kijə).

BADAQVARİ s. 1. kəmələoxşər; 2. pozoxşər.

BADALAQ  i.  1.  diyəkə:  badaq ;  2.  pəl  (kələk,  hilə  i.c.ç.);

badalaq gəlmək kimə 1) potələğı doy; 2) pəl jəy (bəki).

BADALAQLAMAQ f. diyəkə: badaqlamaq. BADALAQLAŞMAQ f. diyəkə: badaqlaşmaq. BADAM i. badəm; daş badam sığə badəm. BADAMAĞIZ s. badəmqəv.

BADAMBACI i.  bə vəyu iyən  sininə  jenə  avlodon  votə

nom.

BADAMBURA i. badəmburə.

BADAMBUTA s. badəmbutə.

BADAMCAN i. dial. telə ğəysi, həyuyə ğəysi.

BADAMCIQ i. təb. xanəzil. BADAMÇÖRƏYİ i. badəməkukə, zerən. BADAMGÖZ s. badəmçəş, tanqəçəş, donəçəş.

BADAMGÖZLÜ s. badəmçəş, tanqəçəş, donəçəş.

BADAMGÖZLÜLÜK i. badəmçəşəti, tanqəçəşəti, donə- çəşəti.

BADAMI s. badəmi; badamı gözlər badəmiyə çəşon.

BADAMLI1 s. badəmin; badamlı peçenye badəminə piçənnik.

BADAMLI2 i. badamlı (ov). BADAMLIQ i. badəmco, badəmə boğ. BADAMŞƏKİLLİ s. badəməçəm, badəmoxşər.

BADAMŞƏKİLLİLİK i. badəməçəməti, badəmoxşərəti.

BADAMVARİ s. badəmvari, badəmləvun.

BADAMYARPAQLI s. bot. badəməlivəyn; badamyarpaqlı evka- lipt badəməlivəynə evkalipt.

BADAR I i. dial. qədə mılk; II s. peşin-peşin.

BADARBUC AQ s. dial. peşinpeşin.

BADAŞ i. diyəkə: bardaş.

BADBADI i. bot. bənq.

BADBAN i. vor (əğılə qulməçə).

BADBUDU i. bıştə məkə.

BADƏ i. bodə; badə qaldırmaq bodə rost kardey.

BADƏXOR i. kanə. bodəxor, sərxoş, əyyoş, bodəpərst.

BADƏNUŞ kanə. I s. bodənuş, bodəpərəst; II i. bodəxor, sər- xoş, əyyoş.

BADƏPƏRƏST diyəkə: badənuş.

BADƏPƏRƏSTLİK i. kanə. bodəpərəstəti. BADGİR i. dial. voş (siməvari dudkəş). BAD-HAVA i. vavazinə həvosot, bod-həvo. VAŞ i. dial. dizə miski.

BADIMCAN i. bodımcon, şıplart.

BADIMCANBURUN s. badəməbukə, badəməvıni, yoləvıni, xuqəbukə.

BADIMCANBURUNLU s. bodımconəbukə, bodımconəvıni.

BADIMCANÇİÇƏKLİLƏR i. bot. bodımconəzizəynon.

BADIMCANDOLMASI i. ğıybodımcon. BADIMCANI s. bodımconi, tındə vənəşə (ranq). BADIMCANLIQ i. bodımconə hi.

BADIŞ i. 1. dial. ğunc (məşo səpo tankardeyro); 2. hafçənə

(pərəndon lınqədə nışonə); 3. tənıkə quyəve.

BADİYAN i. dial. nənof.

BADİ-FƏNA i. bodi-fino, şiddətinə vavaz.

BADİ-XƏRAC i. kanə. bodi-xəroc.

BADİ-SƏBA i. bodi-səba, nəsim.

BADİ-SƏHƏR i. bodi-səba, nəsim.

BADİ-SƏMUM i. kanə. bodi-səmum, qemıj.

BADKEŞ i. və, bənkə.

BADYA i. 1. mavlə, bodyə, sərınc,  qoçəko, bızək (mısə ğab); 2. qoduş.

BADYACIQ i. diyəkə: badyaça.

Azerbaijani AZ Turkish TR English EN Russian RU Georgian KA Persian FA German DE Italian IT French FR Arabic AR Chinese (Simplified) ZH-CN Korean KO