• 141Xıdo bəşmə qılə ğələbə nəsib bıbobusə, şıməni çı kəno çəş kardəkəson  sizi kənardan (munafiqon) jıqo bəvoten: “Əmənən deşmə bəivırədə nimonim?” Əqər bə koafiron (zəfər) nəsib bıbosə, (ın kərə bəvon:) “Əmə (mıhoribədə) ıştə barzəti təmin kardımone şıməni çı mominonku noğonıdomone?” – bəvoten. Ğiyoməti ruj Xıdo şımə aradə hukm bədo iyən bə kofiron, mominon əleyh qılə ro ədənin.
  • 142Həqğiğətən, munafiqon Xıdo bə dast dəğande bə dast-poçən. Halinki Əv (Xıdo) əvoni bə dast dəğandə (bə dast dəğandəyon cəzo doydə). Əvon bə nımoj əşte zəmon de tənbələti bəşten, ıştəni bə insonon nişo bədon iyən Xıdo vey kam zikr bəkan.
  • 143Əvon çımon (imon iyən kufr) arədə tərəddud kardə, nə bəvon (mominn), nəən bınon (kofirn) anqıl bəben. Çı Xıdo Allahın dəqijiniyə o kiysə hiç qılə (beşe) ro pəydokarde əzıniş.
  • 144Ha imon vardəkəson, mominonı haştə kofironı dust məqətənən! (Imi kardeədə) bəştə əleyh, bə Xıdo oj qılə dəlilon doy piyedəone?
  • 145Beşubhə, munafiqon cəhəndımi ən jinə təbəğəədən. Həni boəvon  hiç qılə yardım bıkə pəydokarde əzıniş.
  • 146Əncəx tovbə kardə ıştəni islah kardə, Xıdo (bə Xıdo dini) dəçıkəbıə iyən bo Xıdo ıştədinon (ibodətonı) de ixlosi bə vırə rosniyə kimsənon istisnoye. Əvon de mominon bərobərin. Xıdo bə mominon yolə mıoafat bədo.
  • 147Əqər şukur bıkon imon biyənbo, Xıdo bəşmə boçi əzob bıdə? Xıdo  şukuri əvəzi ədəye, har çiy əzıne.
  • 148Həxsızəti məruz mandəy de istisno bey, Xıdo bevəcə sıxani barzədə  voteye xoşış əvoni. Xıdo har şiy məseydə, zıneydə. (Bevəcə sıxan  votə beədə, ikəsi ğıybəti kardeədə, sıxan votey, du, iftiro iyən co. çiyon bəsə dəşəninin. İnson ımoni ıştə dılo dəvonobo, oşko vote qınoye. Əncəx bə həxsızəti məruz mandə kiysə, həxsızətiçımiyonəo beşeyro ımi bə co kəson qəp bıjənobo, ın ğeybət iyən yaən bevəcə sıxan hisob əbıni.)
  • 149Əqgər çokə qılə əməli oşikor bıkəyşon, yaxud niyo bıkəyşon yaanki bevəcə qılə əməli əfv bıkəyşon beşbhə ki, Xıdoən əbaxşe, ğudrətine.
  • 150Beşebhə, Xıdo iyən ıştə peyğəmbəron inkar bıkə, Xıdo iyən ıştə peyğəmbəronı, (de imoan vardey etibori) iyəndıku co karde-karde: “(Peyğəmbəron) bə i qismi bovəkardəmon, bə i qismi isə bovəkardənimon”, – votə iyən ımon (imon iyən kufri) arədə qılə ro qəte piyəkəsonı;
  • 151Əvon həğiğətən, əsil kofironin. Əmə bokofironı bə ji kardə qılə əzob hozokardəmone.
Azerbaijani AZ Turkish TR English EN Russian RU Georgian KA Persian FA German DE Italian IT French FR Arabic AR Chinese (Simplified) ZH-CN Korean KO