(sıftəş navınə aşmardədəy)

 

Təsərufatədə se xıyzoni 30 sotok zəmin hestemone. Mujnə zəmin beyro dı-se kərə cəhd kardəmone, boğ eğandey, mivə doon perosney zınəmonni. Kavuyə-tərəvəz-kırçə hejo perosnəmone, bo aş-ovi kali taxılon kaştəmone: məju, laqə, noxud, boxlə, məkə, lobyə… Əsas mışğoliyətımon həyvon oqəteybə. Kəy peştono paybəlli zəminımon heste, vəyo hakanə taxılən kaştedəmon, əmma ın vırə bo aləfəhi həniyən sərfe…

Har kəsi xıyzonarədə kali çiyon hesten ki, bequli kardedənin. “Kə çəmə, sırr çəmə”votedən, əmma ıştə nəsli-əsli aybon niyon kardedən, bə qəv vardedənin, bə nəslə noxsonon işorə bıkə odəmonən çe obru səydən. Iştəni jıqo bardedən ki, quya çe toyfə, çe nəsli hiçməsə aybış ni, ımon “sıbi Səyd Əli” bıən, hiç ki bəvon irod qətey əzıni. Bayrami nəsli odəmon jıqo bıənin.

Çeəvon kəon bəyəndı nez bey, kəybə- pencəon hejo oj, bekilidbe, bərkədə qəp jəy səbınədə kədə-bədə, soədə pıççə əbiybu, hamsiyəon, rodəvardon əməsinbən, ləzi vaxtədə diy çe sə- bə sə boyəndı qəp əjəninbən ki, Bayrami xıyzoni çiç votəşe- çiç kardəşe. So-bəon zumandə parçin, hisor bıəşni, so-bəon çotərəfə ojbey nişon doydəbe ki, ın odəmon kosibin, soyə jiyedən, yəndıku hiç çiy niyon kardedənin, yəndıku sır oqətedənin. Qıləy kədə sədo rost əbiybu, çotərəfə hamsiyəon, rodəvardon həminə kəy əhatə əkəybən, “Ənə iyo çiç bıə, sədo boçi rost bıə?” əvotinbən, bə so-bə qırd əbinbən.

Alibəqi nəsli ən dəjə vırə/nozıkə vırə jenə toyfəon hesob kardey bəbe. Məsələn, votedən ki, Alibəqi bobo Əğəmerzo səboni/ovəbəndi səpe eku-eku poyedəbən, tyokdarşiyə vaxti məzəo bəıştə kə omedəbən, Muştəbo bıvə Vəli əy əşivo zınedə, seçmə ğandedə çəy, bə bobo ziqqə-vulə zınedə ki, çəy bə tifanq jəy odəmebən, nez omedə, vindedə ın odəm Bayrami Əğəmerzo bıən, onedə bə kul, vardedə çeəvon kəy. Uzur piyedəşe ki, dasto qıləy xəto beşə, bıbaxşən mıni.

Əğəmerzo se qılə zoə Əğərizo, Mərzo, Barzo səhətedən çəy. Vəli de təhəri perəxedə çeəvon dastədə, vitedə -şedə bə ıştə bıvə dəvitedə. Muştəbo dəşedə bə nav, xayş-mınnət kardedə. Kali şərton bə vırə rosnedə. Kali xərcon doydən, nəsli dave eparçınedən.

Se qılə zoə, se qılə kinə xıvandbıə Əğəmerzo çi dəvardedəni, vəfot kardedə, nimovə be şu mandə çeəy jen Cohon nənə bə 2-3 merdi sığə/muvəqqəti kəbin bedə. Zoon arədə norozəti eqıniyedə, Cohon nənə sokit/ aşiş kardedə əvoni votedə:

-Çəmə dini-şəriəti ğaydə jıqoy ki, vevə merd, ya vevə jen colinə/ bekəbin mandey əzıni. Hukmən bəbe bə qıləy jeni/ merdi kəbin bıbu ki, həloləti çe dasto nışo. Bəıştə ətrofi erəxən, bıvindən ki, mamkinə Kinəvəs bə Musa, Vəsi xalə bə Fərmoni, Nozi bə Əğərizo, Badam bə Məlo, ha jıqo vevə jenon şu mardə bəpeşt bə dıminə/ seminə şu şən, azən bə Muştəbo.

-Nənə, əmə votedənimon ki, tı bə şu məşi, madam ım qıləy şəriəti koy, bə ki pidə bə şu bışi, oxo tı bə Muştəbo boçi bə şu şiş, qavar ıştı yodo beşəbu ki, Muştəbo bıvə Vəli ıştı şuyə- çəmə bobo Əğəmerzə bə seçmə jəşbe, çeəy hucubəto çəmə bobo vəfot kardışe, bə çəmə bobo kıştey bais bıə bə merdi bıvə boçi bə şu şiş?

Har dəfə ın sohbət bə arə omeədə xunsiyoəti bə əməl əvoybən.

Hətta Cohon nənə rukə zoə Barzo tosə nənə umri oxoy deəy damə bıəni ki, “tı çəmə sə bə zəmin ejəy, rısvo karde.” Hejo məğomi vaxt omeədə Barzo qəvətasib əkəy, ıştə inə bə ıştə həndəvər nəhaştibən…

Çemı votəy əv ni, çemı votəy əve ki, hejo Alibəqi inəən bəıştə şuyə dışmeni bə şu şəbe. Az ımi zınedənıbim, yəni zınedəbim ki Əğənənə bə Zulfilələ bə şu şə, əmma məhz Zulfilələ çemı vəfot kardə həsuyə dışmen bıə, əvi zınəmni.

(hestışe idomə)

 

Bayrami Allahverdi

Masalli, Mahmudavar

 

Azerbaijani AZ Turkish TR English EN Russian RU Georgian KA Persian FA German DE Italian IT French FR Arabic AR Chinese (Simplified) ZH-CN Korean KO