Çı ğədimə zəmononədə çı Bərməkli məholədə qıləy bərməklij podşo be. Im podşo həmə bərməklijonış ıştə həndəvoədə qırdə kardəşbe. Çı vəzir, vəkiliku de  bə boğəvon.

İ ruj podşo bə vəziri votdə ki, maştə bəşemon bə məmləkəti bənəvemon, diyəkəmon çı cəmati rujığor çı curəyre.

Bəle, podşo de vəziri maştə beştən bə məmləkəti nəveydən, çı odəmon vəziyyətiku, holi be bəpeşt, podoşo votdə, vəzir çımı boğiku çı xəbə, boy i kərə bə boği tərəfən bışəmon.

Podşo de vəziri nəve-nəve omeydən rəsdən bə mivə boği. Boğ çı boğ, lap cənnəti bə podşo xotır vardə. Podşo sehbət karde-karde,  boği nəveydə. Boğəvon bə mivə toğon ov doydəbən, əv podşo de  vəziri diyəroku vində, piyedəşe bəçəvon nav bışu, bı ləzədə vində ki, podşo doədə qıləy rəsə sefi çıne piyedəşe, əncəx çəy dast bə sefi rəstəni, bə vəziri votdə, vəzir ə sefi çıniye pidəme, əncəx çımı dast bəy nırəsəy, tı əy bomı çıney bəzneş? -Vəzirən tikəy hərəkət kardə, əncəx çəyən dast bə sefi rəsdəni.Vəzir  bə podşo votdə: -Çımınən dast bə mivə nırəsəy, podşo aləm səğ bıbu. Esə çiç bıkəmon.? Podşo votdə, vəzir, çiç kardəş bıkə, əncəx ə, sefi bomono bıçın. Vəzir bə podşo votdə :  -İ qılə çəm heste, zındənim rozi bəbeş ya ne? Podşo votdə, çı çəme? Vəzir votdə podşo aləm səğ bıbu, tı enəm, az peştəm ıştı peştisə ə mivə çındəm. Podşo bə vəziri hərəkəti lap heyron be, rozi be. Podşo enəmdə, vəzir peştə çəy peştisə, ə mivə çındə bo podşo. Podşo əştə, bə vəziri minnətorəti kardə, bino kardə sefi harde.

Boğəvon bə podşo de vəziri bı hərəkəton təmişo kardəbe, zınəşe ki, rə, di çı podşo vaxt omə rıəsə. Boğəvon qədə-qədə şedə bəçəvon tərəf, podşo əy vində, bəy bə boği çok ğulloğ kardeyro vey təşəkkur kardə. Bə boğəvoni votdə:-Tı ki, bəçımı boği jığo ğulloğı kardə, bəmıku çı ənomı piyedə.? Boğəvon bə podşo votdə, podşo aləm səğ bıbu, çımı ğarze bətı ğulloğ karde, bəmı hiç ənom lazim ni, əncəx tıkum i qıləy əjo hestıme, əqər imkon bəbebo bəmı qıləy mıhıynə koğəz bıdə ki, “Həğiğətən boğəvon Bərməklij ni”.

Podşo bə boğəvoni hərəkəti mətəl mandə, vey piyedəşe ki, əy çı fikiriku oqordıno, vəzir damə bedə, podşo aləm səğ bıbu, tıku ğızıl piyedənişe, imorət piyedənişe, qıləy mıhiynə koğəze, bınıvışt bıdə bəy.

Bəle, boğəvoni boştəno podşoku koğəzış səy, həni arxəyin be.

Bəşmə xəbə bıdəm çı podşo, çı vəziriku. Məholədə ənnə zılm vey beki, xəlği oxoədə podşo taxt-taco eğandışone. Çənə çı podşo qırdokənoədə  ov-avloda hestbe həməşon varde bə dar cuy jiydə, bo edam karde. Həmə çı tojə podşo fərmoni çəş kardəbe. Tojə podşo xəbə səydə,  həmmə bərməklijon iyon? Tojə vəzir, vəkilon votdən bəli podşo aləm səğ bıbu, həmmə iyon. Çı xəlği dılədə ikəs əştə  votdə ki, podşo aləm səğ bıbu, çı navınnə podşo qıləy boğəvonış hese əv iyon ni. Nəhoyət boğəvoni vardən, podşo əyən edam kardeyro bərməklijon toniku oqətdə. Edam kardə ərofədə tojə podşo oxonə kərə çəvonku xəbə səydə, çiki çı sıxan hestışe.? Boğəvon votdə: -podşo aləm səğ bıbu, çımı qıno çiçe, mıni edam kardon.? Podşo votdə : -tınən bərməklij beyro.

Boğəvon votdə, podşo aləm səğ bıbu, az bəşmə çı curə subut bəzınem karde ki, az bərməklij nim?

Podşo votdə: hiç nıbə vırədə qələy mıhiynə koğəzən bıbo, tını ozod bəkam. Boğəvon ıştə kıloədə çı navınnə podşo nıvıştə mıhıynə koğəzi bekardə bə podşo doydə, podşo koğəzi handə, vindəki, nıvıştə bə ” boğəvon bərməklij ni”.

Tojə podşo əmr kardə boğəvoni aozd bıkən, bıdə ıştə boğəvonəti bıkə. Kanə podşo de kanə vəziri bə boğəvoni bı hərəkəti mot mandən, boği əhvolət bəçəvon yod dəstə…

   Mehman Əliyev, Lənkəran Rayonun

Gəgiran Kənd Tam Orta Məktəbinin

Tərbiyə İşləri Üzrə Direktor Müavini 

Azerbaijani AZ Turkish TR English EN Russian RU Georgian KA Persian FA German DE Italian IT French FR Arabic AR Chinese (Simplified) ZH-CN Korean KO