Bə çayə hi şeədə-omeədə çə ambuə do bıniku dəvardimon. Omeədə dəşimon bə ambuə doy xıvandi so, çəy şinə çolə ovədə peəşomimon, əvoymon bə kə. Tovsoni zılzılə manqbe. İjən çə ambuə do bino dəvardimon, şimon bə çayə hi. Oqardeədə Cəvahirə vəyu qıləy ah kəşəşe, votışe: -Əhməd mamu çə rəsə ambuədə keşkə bəmı qıləy doəşbəy. Ambu vey piyedəme. Imruj çəvədə nəhom, bəpandomem! Çayə hi kinəon edəsəyn bə iyəndı. Faməmone ki, Cəvahid dodo vonişe. Adəti ro dəşimon bə Əhməd mamu so ki, çəy çoli sərinə şinə ovədə peşoməmon. Az dast ğandıme çə rəsə ambuədə qıləyni çınime, nişo dome bə Əhməd mamu səlom dome, de şoği votıme: -Əhməd mamu, qıləy ambu çınime, bo Cəvahir dodoro, icazə doydəş? Həlol bıkə. Mamu ğeyz kardışe, ambu çımı dasto səşe, noşe bə ıştə cif. Niç damə nıbe, şe-dəşe bə kə. Çayə hi kinəon erəxəyn bəiyəndı, sə oşandışone. Cəvahir dodo ranq səşe, ranq doşe, qıləy nığılə ah kəşəşe.                           

Həminə şəvi zəmin ostmon ibe. Tufon rostbe, vo qıniye, voş voəy. Avəvu, avəqurrə sədoku zəmin-ostmon bə larzə oməy. Maştənə nezi, həvo aşiş be. İjən de dastə bə çayəhi şedəbimon. Bə Əhməd mamu kəy bərobəri rəsəymon. Bənem cəmat həmə ənə iyo qırdə bıə. Ambuədo qıniyə bə zəmin, ro bıryəşe, odəmon qıniyə doy ben-ben kardedən, kırnedən bə kəno, roy oqardedən. İ tonisə ve bıə ambuon pevolo bıən roy dorozi, qınedən bə lınqı-ləğe. Sıftə jıqo zınəmone cəmat bo amu qırdə kardey omə. Votışone: -Kinə, ne, Əhməd mamu ımşanqo tarsiku mardə, cəmat bəçəy məydi peqətey qırdə bıə. Çayə hi kinəon xeyli vaş-vuş kardışone, de həftoği votışone: -Şukr bətı, Xıdo, şukr bəştı məslohəti!

 

Zenfira Şahverdiyeva

Masalli, Mahmudavar

Azerbaijani AZ Turkish TR English EN Russian RU Georgian KA Persian FA German DE Italian IT French FR Arabic AR Chinese (Simplified) ZH-CN Korean KO