HOSTONE MƏRSIYƏ VOTEY,

IŞTI BOƏ ZOƏN BIVOTİ

Məhərrəmə manqbe, cəmat unasən-zukurən bə məçit cəm bıəbe. Çotərəfə divo dırozi odəmon nıştəbin, bə məlo quş doydəbin, məçiti miyonədə kəşə bıə pardə bə ton jenon məskon qətəbe. Nubə bə mərsiyəvonon rəsəy, cıvonə mərsiyəvonon qılə-qılə de barzə sədo mərsiyə votedəbin, nuperəsə əğlon çe mərsiyəvoni vanqiri qətedəbin. Bəməkəs bəmedəbe, vey odəm isə bə ahənqi i zəmonədə bəştə zono, bəştə sinə qədə-qədə ekudəbe…

Mərsiyə votey nubə bə cıvonə zoə– bə Həsənbalə rəsəy. Həsənbalə dast bardışe bəştə şəvlo dumunə cif, çəyo qıləy dəftər bekardışe, okardışe, bino kardışe bo mərsiyə votey. Həsənbalə tikəy həlləm-qəlləmə odəmbe, notorozə hərəkəton, sıxanon, beməno sırə-huyon çəyku vey vində bedəbe. Mıxləs, hakanə lıputi jinton zıvelə sırə bıkoən, Həsənbalən mərsiyə votışe, sə kardışe, unən dığat kardışe dəftər, dənoşe bəştə şəvlo dumunə cif, şe nışte ıştə vırədə. Divo bınədə nıştə Şımır muəllim (ın nom bəy noinsof beyro doəşonbe) ıştə palu nıştə bə İzzətəli (ın merd qıləy sıxanvarə şəxsbe ) pekuşe:

– İzzətəli, ıştı boəzo mərsiyə votey çiçe, mərsiyə dəftər bəştə dumu dənoy çiçe, bıği jinton sırey çiçe?

Bı vaxt Şımır muəllimi boəzo koncosə oməy dəşe bə məçit, səlom doşe, şe qıləy təylə vırədə nışte. In şəxs zıvonədə vey pəltək be, sıxani voteədə anə əziyət əkəşi, dəy sıxan kardəkəs peşı peşimonəti əkəşi. İzzətəli mamu bə Şımır muəllimi çəy pəltəkə boəzo nuşu doşe, votışe:

– Muəllim, bo çımı boəzo ləğləğə məkə, hınə heste bişi ıştə boəzo bekə bə məydon, əvən i qəv mərsiyə bıvoti.

Şımır muəllimi zevılə sırə hışkbe çəy lıputonsə, lolbe.

 

DE LAPATKƏ HƏMUŞ KARDƏŞONE

Andomış təmom sutə qıləy odəmi bə noxəşxonə vardedən. Doxtoron səqınedən bəsə noxəşini, bəy əloc bıkəyn. Yolə doxtor bə noxəşini lınqon dast jəydə, noxəşini zikkə rost bedə:

– Doxtor, mardim, mardim, bə çımı lınqon dast məjən, lınqonım arşiyə…

Doxtor bə noxəşini daston dast novnedə. Noxəşini zikkə-vulə rost bedə:

– Vay, vay, mardim, doxtor dastonım arşiyə…

Doxtor bə sutə noxəşini peşti-amon diyə kardədə, bəçəy kəmə çəpərton dast jəydə, noxəşin həmon sıxanon de bəlu-burə sədo votedə:

– Mardim, doxtor, astonım arşiyə.

Doxtor mandə mətəl. Xəbə səydə:

– Kəxəlizi zoə, ıştı andom sutə, ya arşiyə? Oxo suteyro vardəşone tı iyo ?

Noxəşin de af-ufi votedə:

– Doxtor, roste, suteyro vardəşone mı iyo, əmmo məsələ bıvrədəy ki, de osonə lapatkə həmuş kardəşone mı…

Camal Lələzoə

Masalli, Ğızıləvo

 

Azerbaijani AZ Turkish TR English EN Russian RU Georgian KA Persian FA German DE Italian IT French FR Arabic AR Chinese (Simplified) ZH-CN Korean KO