Az kəxıvand beyko detobə esə ın Xərəboği canq jıqobızın çəmə kəy dılədəy. Çımı həmro xısusi hərbi hissədə ko kardəbe. De jıqo çəmə xıyzon məmləkəti eqıniyə ın qonə dardi dılədə qardedə detobə esə. 1993-nə sor aprela manqi 3-də həmro ko kardə h/h beşe çı Boku. Xəbə səme bə kovrə şedəş votışe ki bə Kəlbəcər!!!        

Çımı xosə xəlğ esən ın canq bino bıə… Con çımı ğıryətmandə boon, zoon. Bəşmə ğıbon çımı azizə balon. Con çəmə qəhrəmon rosniyə Tolışə zəmini. Lankon. Masalli, Ostoro iyən Lik rəyonon vardə bıə şəhidon xıyzonon səbəsəloməti doydəmon. Azərboyconi tarixədə tolışə mərdə zoon ıştə dasti riyəşon heste. Çanədə mərde Tolışə xəlğ! Həzi Mıboriz, Pəncəli…. ım nomon  əpime dumo bınıvıştom əncəx nıvışte zındənim bıbaxşənən. Nəən şəhidon şikilon noy zındənim hələ. Həmmə bəpe çəmə səri sıxanon quş bıdəmon çımı azizə xəlğ. Bıdə har rəyonədə şəhidon həxədə kitobon nıvışte bino bıkən.

Cəmal Ləzəo nıvıştə “VƏTƏN ŞƏHİDON BƏŞMƏ EŞQ BIBO” şeri qılə hərbiyə marş bəstəm kardə. Hozoye ın hərbiyə marşi quş doy bəzıneşon Dodo TV-146 video Yotub kanalədə. Azən ıştə dasto oməyon kardəm boştə xəlği ki, vironədə bımandəmon de çokə çiyon. Canqiyən ıştə ro-riyəş heste əve ki, az də riyə şedən bə səbə ki, vey çok zındəm ın ğaydon. Çumçıko dəvardə vaxtonədə kom kardə nə vey nəən kam duz da sor Azərboycon Respublika Mıdofə Nazirliqədə.

ĞƏLƏBƏ ÇƏMƏNE!  XƏRƏBOĞ AZƏRBOYCONE!

 

Azerbaijani AZ Turkish TR English EN Russian RU Georgian KA Persian FA German DE Italian IT French FR Arabic AR Chinese (Simplified) ZH-CN Korean KO