184 Ehanə duyəvoj hisob bıkon tıni. Çumçıko nav tınən duyəvoj hisob kardəşonbe rəsulon. Əvonən oməbin de sof-oşko dastəvuzon, səhifon iyən nurinə kitobi. 185 Həmə odəmon bəçaşten marde. Həğiğətən doə bəbe şımə əcr ğıyoməti ruji. Bərəse bəştə orzu ə kəs ki, diyərokardə bəbe otəşiku iyən daxıl kardə bəbe bə vəyşt. 186 Hukman parsə bəbe şımə moli iyən coni barədə. Bəməseşon vey əzyətinə sıxanon çə kəsonku ki, nav şımə bəvon doə bıəbe kitob iyən çə kəsonku ki, xanboz peqətəşonbe bə Allahi. Qirəm səbr iyən pariz bıkon, həğiğətən əzəmətinə koonədəy ım. 187 Bəvədə ki, Allahi səşbe əhd kitob doə bıəkəsonku ki: «Əy sof-oşko bəvoteşon bə odəmon, niyo nıbəkardeşon əy», əvon peşt qordınişone bəy iyən vey erjon həvatışone əv. Çı yavəy çəvon sə-vıjor! 188 Jəqo hisob məkə ki, rənciku pebərəxen ə kəson ki şoybəsən bəştə kardəyonro iyən şoy-vo kardeydən ki, əvoni tarif bıkən bəçəvon nıkardə koonro. Boəvon heste qıləy yolə rənc! 189 Allahin osmononədə iyən zəminisə həmə bıəyon. Allah ğadire bə harçi! 190 Həğiğətən heste qıləy pand bo şınəkəson çe osmonon iyən zəmini xəlğ kardə beədə iyən şəvi de ruji iyəndı əvəz kardeədə! 191 «Çəmə Xıdovand! Tı hədərə vırədə onıfəyəy ım! Tı pok iyən təmiziş! Peroxın əməni cəhənnımi rənciku!» votəkəson bə yod bəvarden Allahi səpoən, nıştə vırədən, olxartəcoən, fikir bəkarden çe osmonon iyən zəmini xəlğ kardə be barədə. 192 Çəmə Xıdovand! Tı rısvo bəkardeş ə kəsi ki, əy dəbəğandeş bə cəhənnım. Çe zolımon nıbəbeşone hiç koməq! 193 Çəmə Xıdovand! Əmə məsəmone, bə imon sədo kardeydə qıləy vanqəkə: «İmon biyən bəştə Xıdovandi»! Əmənən vardımone imon. Çəmə Xıdovand! Bıbaxş çəmə qınon! Eparçın çəmə xəton! Çəmə coni bıstən de çokə əməlsoybon bə ivırə! 1

Azerbaijani AZ Turkish TR English EN Russian RU Georgian KA Persian FA German DE Italian IT French FR Arabic AR Chinese (Simplified) ZH-CN Korean KO