61 Bəvindeş ki munafiğon qırd dim bəqordınen ıştıku, qirəm bəvon bıvotomon «Boən bə Allahi enovniyəy iyən Peyğəmbəri tərəf!» 62 Çoknə bəbe çəvon hol, qirəm qıləy mısibət bo bəçəvon sə bəştə çəvon ıştə daston kardəyonro? Peşo əvon bomen Iştı tono, ğəssəm bəharden bə Allahi ki, əmə piyeydəmonbe əncəx çoki karde iyən aşti soxte. 63 Əvon ə kəsonin ki, Allah zıneydə çəvon dılədə bıəyon. Dim bıqordın çəvonku, nəsyət bıdə, şinələvzə sıxanon bıvot bəvon çəvon ıştəni barədə! 64 Əmə vığandımone har qılə peyğəmbər əncəx de Allahi ray ki, insonon itoət bıkən bəy. Peyğəmbəriyən Xıdoku əpişe əvoni baxşe, qirəm əvon oməbəyn Iştı tono ıştən bəştə zılm kardeədə, piyəşonbəy Allahiku ıştəni baxşe. Əvon əmin əbin ki, Allah tobon ğəbuləkə iyən rəhməkəye! 65 Xəyr, ğəssəm bıbu bəştı Rəbbi ki, imon nibəvarden əvon, de ki çəvon arədə rıxnə eqıneədə Tıni həkəm təyin nıkon iyən bəştı doə hıkmonro dıltanqi hiss nıkarde-nıkarde qırd təslim nıbon Bətı! 66 Sıvoy çəvon kam qıləy poə, mandəyon nəkəyn ımi, qirəm Əmə əmr kardəmonbəy bəvon ki, «Bıkıştən ıştəni!» yaanki «Beşən ıştə yurdo!». Boəvon xəyrin iyən həniyən sərost əbi, qirəm əvon əməl kardəşonbəy bəvon kardə bıə nəsyəton. 67 Bəvədə əmənən qıləy yolə əcr ədəymon bəvon ıştə dərqoo. 68 Əvoni səbəro əkəymon bə sərostə ro. 69 Ki itoət bıko bə Allahi iyən Peyğəmbəri, Allah bə ico bəkarde əy de Iştə nemət doə bıə peyğəmbəron, sadığon, şəhidon iyən salehon. Çı reçinə həmron əvon! 70 Allahiku qıləy fəziləte ım! Vəse harçi zınə Allah!

Azerbaijani AZ Turkish TR English EN Russian RU Georgian KA Persian FA German DE Italian IT French FR Arabic AR Chinese (Simplified) ZH-CN Korean KO