AYDINGÖRÜNMƏ i. foto., kinem. sofvinde.

AYDINLANMAQ f. sof bey, oşko bey, bərmalə bey, məlum bey,  əyon  bey,  bequli  bey;  mıəyyən  bey,  bə  sofi  beşey; kaşi bə dim beşey.

AYDINLAŞDIRILMAQ f. sof kardə bey, məlum kardə bey, bərmalə kardə bey, pok kardə bey.

AYDINLAŞDIRILMAZ s. sofkardenıbıə.

AYDINLAŞDIRMAQ f. bə sofi bekardey, oşko kardey, bequli kardey, ruşin kardey; kaşi bə dim bekardey.

AYDINLAŞMAQ f. sof bey, oşko bey, bərmalə bey, məlum bey,  əyon  bey,  bequli  bey;  mıəyyən  bey,  bə  sofi  beşey, ruşin bey; kaşi bədim beşey.

AYDINLATMAQ f. 1. ruşin kardey, ruşnə səğandey, nur səğandey; təbəssüm onun üzünü aydınlatdı təbəssumi nurış səğan- de bəçəy dimi; 2. bə sofi bekardey, oşko kardey, bequli

kardey; kaşi bə dim bekardey.

AYDINLIQ i. sofəti, pokəti, bərmaləti, ruşinəti, ruşni, bequ-

liyəti; aydınlığa çıxasan! ruşniyədə bıbuş!

AYƏ i. kanə. Ayə (Ğıroni).

AYƏNDƏ i. kanə. vəo, oməvə, ayəndə.

AYƏT i. kanə. diyəkə: auə.

AYƏTRAFI  s.  qırdoovşumi;  atrafı  atmosfer qırdoovşumi atmosfer.

AYGÜNLÜ s. ovşumərujin, baxtəvər, hərəbaxt; aygünlü gəlin hərəbaxtə vəyu.

AYGIR i. kiyə asp, niyə asp.

AYĞIRLAŞMAQ f. kiyə bey, niyə bey (aspi).

AYGIRLIQ s. kiyəti, niyəti (aspi).

AYHAY n. ay-hay!ay-hay sənin ağlına! ay-hay bəştı ağli!

AYI i. hırs; ağ ayı sipiyə hırs.

AYIBALASI  i. hırsə latə.

AYIBALASI  i. kolə kərpuc.

AYIBALDIRĞANI i. bot. bıləbunə (çətırinə aləfon xıyzonəo zəhəynə aləf).

AYIBASAN i. hırseqət (neçiyəvon).

AYIBLAMAQ f. qəp. aybləkə noy, nomləkə noy, nombəd kardey, rısvo kardey.

AYIBLANMAQ f. 1. rısvo bey, beabru bey (çikisə navədə); 2. dimi dəjey, aybi omey, boştə həybət zıney, boştə man zıney.

AYIBLI s. aybin; ayıblı işlər aybinə koon.

AYIBOĞAN s. rimjə, kol (ənərəsə mivə); ayıboğan armud rim- jə hulə.

AYIBSIZ s. beayb.

AYIBSIZLIQ i. beaybəti.

AYICASINA  z.  hırshırsi,  bənə  hırsi,  hırsi  ğəzinə;

ayıcasına hərəkət etdi bənə hırsi hərəkət kardışe.

AYIDÖŞƏYİ bot. i. vel.

AYIDÖŞƏYİKİMİLƏR i. bot. veəzinon.

  1. i. bot. hırleynə.

AYIXANA i. hırlonə.

AYIQ I s. 1. oğo, səzukin; ayıq olun oğo bıbən, səzukin bıbən;

  1. sərvaxt, tinq, sərhisob; ayıq at sərvaxtə asp, tinqə asp; 3. fərosatin; II z. huşyor, səksəkəyn; ayıq yatmaq huşyor hıtey, səksəkəyn hıtey.

AYIQLIQ i. 1. oğoəti, səzukinəti, sərhisobəti;  2. huş- yorəti, səksəkəynəti, sərvaxtəti, tinqəti; 3. fərosat- inəti.

AYIQ-SAYIQ z. oğo, səzukin, sərvaxt, sərhisob, huşyor.

AYIQULAĞI i. bot. hırq.

AYIQYATAN s. huşyorəhıt.

AYILAŞMAQ f. qəp. hozi bey, vızmə bey, bə hırs oqardey.

AYILDICI i. fiziol. oğoəkə.

AYILIQ i. 1. hırsəco; 2. məc. vızməti, hoziyəti, hırsəti;

  1. məc. sınbəzəti, qosıvorəti, kuləxısəti.

AYILMAQ f. 1. əştey, pebey, oğo bey; rpə ayıldı korpə əşte, səsdən ayılmaq sədoku oğo bey, erkən ayılmaq rəbədə əştey, qəfildən ayılmaq ğəfil oğo bey; 2. bəştə omey, osəmey.

AYIL-MAYIL dial. z. hayil-mayil, heyran, valeh, məftun;

ayılmayıl olmaq hayil-mayil bey, məftun, valeh bey.

AYILTMAQ f. oğo kardey, pekardey; uşı ayıltmaq əğıli pekardey.

AYINDIRMAQ f. dial. xəcolətəjə kardey.

AYIN-OYUN i. qəp. əynun; mağazadan ayınoyun aldıq əynun hıri- mone dukono; ev üçün ayınoyun kəyro əynun.

AYIOYNADAN i. 1. hırsi həmul kardəkəs; 2. məc. lənqu, dənqul.

AYIPƏNCƏSİ i. bot. llek.

AYIRAN s. avtom. esındın; ayıran mexanizm esındıniyə mexa- nizm.

AYIRD  i. cobəco, co, mıəyyən, təyin; ayırd etmək cobəco kar- dey; əkizləri birbirindən ayırd etmək çətin idi ikizon iyəndıku co kardey çətinbe; səsini ayırd edə bilmədim nıznəme çəy sədo mıəyyən karde.

AYIRDEDİCİ s. 1. esındıniyə, co kardə, təyin kardə, baxşpo kardə; ayırdedici qüvvə baxşpo kardə ğıvvə; 2. fiz., astr. icozə doə; 3. fərğ noə, fərğin kardə; ayırdedici əlamət fərğin kardə əlomət.

AYIRDETMƏ s. fiz., astr. cobəcokarde; ayırdetmə qabiliyyəti

cobəcokarde ğabilyət.

AYIRICI s. coəkə.

AYIRMAQ f. 1. co kardey, esındıniyey, təcrid kardey; əti sümükdən ayırmaq qujdi  astəku co  kardey;  xəstəni  sağlamlardan ayırmaq noxəşini xəşonku təcrid kardey; tale onları ayırdı eğvoli

esındınişe əvon; 2. ojəney; uşağı döşdən ayırmaq əğıli sinəku ojəney.

Azerbaijani AZ Turkish TR English EN Russian RU Georgian KA Persian FA German DE Italian IT French FR Arabic AR Chinese (Simplified) ZH-CN Korean KO