Məzmur 51

 

1 Ha Xıdo, Bəştə mehibbəti qorə bəmı rəhm bıkə,

Bolə mərhəməti qorə çımı usyonkorəti ləğv bıkə.

2 Qırd bışışt çımı taxsıri,

Təmiz bıkə mıni qınoku.

3 Çumçıko zıneydəm ıştə usyonkorəti,

Çımı qıno hejo çımı çəşon vədəy.

4  Bəştı, əncəx Bəştı vəynə qıno kardəme,

Iştı nəzədə bevəcə ko kardəme.

Iştı sıxanon ədolətinin,

Iştı mıhokimən həxe.

5 Az bə dınyo qınokor oməm,

Moə bətno jıqo, taxsırkorim.

 

6 Bəfomandə dıl Bətı xoş omeydə,

Pur bıkə çımı dıli Dştə hıkməti.

7 Mıni de zufa təmiz bıkə pok bıbum,

Bışışt mıni, voasan sipi bıbum.

8 Şoyvoy, şoyşotkomə sədon bıdə məse bəmı,

Şifo bıstənın Iştı arıştə astonı.

 

9 Diyəməkə bəçımı qınon,

Çımı həmə taxsıron ləğv bıkə.

10 Ha Xıdo, çımı dıli təmiz bıkə,

Sənibəton bınə bəçımı dıl sabitğədəmə ruf.

11 Şomədə mıni Iştə huzuro bə kəno,

Iştə Mığəddəsə Rufi peməqət çımıku.

12 Tojədən oqordın bəmı Iştı xılosiku omə şoyvo,

De itoətkorəti rufi dəyəğ bıbi bəmı.

 

13 Bıdə Iştı roon omutım bə usyonkorəti kardəkəson,

Qınokoron və bıqətın bədu Tı.

14 Ha Xıdo, peroxın mıni xun ekardeyku,

Ha bəmı xılos doə Xıdo,

Bıdə çımı zıvon Iştı ədoləti mədh bıkə.

15 Ha Xıdovand, Tı okə çımı zıvoni,

Deştə qəvi Bətı həmd bahandım.

16 Tı ğırbonı piyeydəni ki,

Az obırnım.

Sutniyə ğırbonon Bətı xoş omeydənin.

17 Bə Xıdo məğbul bıə ğırbon həlimərufe,

Tı bə həlimədıli, pəşimonə rufi xor diyə nıbəkaş, ha Xıdo!

 

18 Deştə lutfi bə Sioni çoki bıkə,

Yerusəlimi divon bərpo bıkə.

19 Bəvədə de salehəti edaştə ğırbonon,

Həmmə sutniyə ğırbonon Bətı xoş bomen.

Bəvədə neqon obəbırnen Iştı ğırbonqoədə.

 

Məzmur 52

1 Deştə bevəcə koy boçi şəhn kardeydəş, ha zumandə odəm?

Çe Xıdo mehibbət hejo demıne.

2 Iştı zıvon məhv kardeydə insoni,

Bənə tijə çaxu bırneydə, ha hiləqor.

3 Tı çokisə vey piyeydə bevəci,

Rostisən vey bətı xoş omeydə duyəvojəti. Sela

4 Bətı xoş omeydə məhv kardə sıxanon iyən

Hiləqorə zıvon!

 

5 Əmma Xıdo tıni zoləti məhv bəkarde,

Dəbəçıke ıştı yəxə, şobədo tıni bə kəno,

Iştı rişə pebəsındıne bəyjiyon arəo. Sela

6 Salehon bəvinden iyən bətarsen,

Sıre-sıre jıqo bəvoten:

7 «Im odəm bə Xıdo peştpur nıbe,

Bəştə bolə sərvəti peştıpurbe,

Co kəson məhv karde-karde ğoym be».

 

8 Əmma az Xıdo kədə

Bənə kavuyə zeytunə doy bəbem,

Zoləti bə Xıdo mehibbəti peştıpurim.

9 Bəştı kardəyonro hejo şukur kardeydəm,

Bəştı nomi peştıpurim,

Tı xəymandiş Bətı bəfomandon bıəkəson.

 

Məzmur 53

 

1 Beağılə odəmon şıneydən ıştə dılədə «Xıdo ni!»

İnsonon əxloğ dəqardə, çəvon əməlon iyrənc bıən,

Çokə ko kardəkəs ni.

 

2 Xıdo osmonono edyəsə bə bəşəri fərzəndon,

Hestebu mudrikə odəm, bo Xıdo nəvəkəs?

3 Həmməy əxloğ dəqardə, namus çı dasto şə,

Çokə ko kardəkəs ni, hiç i kəsən ni.

 

4 Şərə ko kardəkəson məqər sərəseydənin?

Nuni ğəzinə hardeydən Çımı xəlği iyən bə Xıdo ovardeydənin.

 

5 Tars nıbə vırədə əvon bə yolə tars ebəqınen,

Xıdo əməni bə mıhosirə səkəson aston barışte.

Əvon çəmə vədə rısvo bəben,

Çumçıko Xıdo rədd kardəşe əvon.

 

6 Keşkə Siono bo İsraili ozodi!

Keynə Xıdo Iştə xəlği bərpo bəkarde

Yağubi fərzəndon şoy-şoy bəkarden,

İsrailıjon şoyvoku ocuş bomen!

 

Məzmur 54

 

1 Ha Xıdo, Deştə nomi peroxın mıni,

Deştə ğıvvə bəroət bıdə bəmı.

2 Ha Xıdo, bıməs çımı dıvo,

Quş bıdə bəçımı zıvono beşə sıxanon.

3 Co xəlğon bəçımı vəynə rost bıən,

Zolımon boçımı coni səyro nəveydən,

Xıdo barədə hiç şıneydənin.

 

4 Əmma Xıdo bəmı koməqe,

Xıdovand bəçımı umri təkine.

5 Əv ın şəri bəçımı deşmenon tərəf bəqordıne.

Çımı bəfomandə Xıdo, çımı deşmenon ni bıkə!

6 Deştə xoşi ğırbon obəbırnem Botı,

Ha Kulli-İxtiyor, Bətı şukur bəkardem, Iştı nom reçine!

7 Tı har çətiniku xılosı karde mı,

Deştə çəşon vindıme ıştə deşmenon məhv bey.

 

Azerbaijani AZ Turkish TR English EN Russian RU Georgian KA Persian FA German DE Italian IT French FR Arabic AR Chinese (Simplified) ZH-CN Korean KO