71 ha imon vardəkəsona! Bıqətən ıştə canqi pirpazi! Peqətən ıştə avjoron, ya qılə-qılə yaanki həmməyəvo beşən bə canq! 72 hestin şıməhono jələvononən ki, qon bəlıven iyən bəvoten bəşmə sə mısibət omeədə: «Allahi bəmı mıkofot be ki, az nıbim deyəvon bə ico». 73 Qirəm Allahiku bırəso bəşmə qıləy nemət, əvon bəvoten, jıbızın, şımə deyəvon arədə hiç qılə dustəti nıbebən: «Keşkə azən bəbəym deyəvon bə ico iyən vardəmbəy bə dast qıləy yolə ğənimət». 74 Bəvədə bıdə Allahi roədə canq bıkən dınyo jimoni bə axirəti həvatəkəson. hukman qıləy yolə əcr bədomon bə odəmon ki, əvon Allahi roədə canq bəkarden, kıştə bəben yaanki ğalib bomen! 75 Çiç bıə ki bəşmə, canq kardeydənişon Allahi iyən «Çəmə Rəbb, bekə əməni əholiş zolım bıə çı şəhro, bəmə rəhbər bıvğand ıştə dərqoo, bəmə dastyor bıvğand ıştə dərqoo!» vote-vote dıvo kardə ocizə merdon, jenon iyən əğılon roədə? 76 Allahi roədə canq kardeydən imon vardəkəson. Kufr kardəkəson isə canq kardeydən tağuti roədə. Jəqobu, bəvədə canq bıkən de şəytoni duston! həğiğətən zəife şəytoni hilə! 77 Vindeydəniş ə kəson ki, bəvon «Dast bıkəşən! Nımoj bıvotən! Zəkot bıdən!» votə beədə, canq karde hamyə beədə, çəvono kali kəson votışone ğəymənə Allahi tarsiku, həğiğətədə esə boy çımisən şiddətinə insonon tarsiku: «Çəmə Rəbb, boçi vocibı zınəy bəmə canq karde? Keşkə tikəyən mıhlət doəbəy bəmə». Bıvot: «Kame çı dınyo səfo, axirət isə həniyən foydəyne bo Allahiku tarsəkəson. Bəvon zılm kardə əbıni çe xımoə donə şəyə ğədərədə». 78 Konco bıboşon, de ğoymə ğəlonədən, maq pəydo bəkarde şıməni. Bəvon dim bıdo qıləy çoki, bəvoten «Allahi dərqooy ım!». Qirəm qıləy sədəmə bırəso, bəvoten: «Iştı tərəfoy ım!» Vuji: «harçi Allahi dərqooy»! Bə ğovmi çiç bıə ki, qıləy sıxaniyən sərəse nıxtədə ni? 79 Allahikuye, bətı çı çoki dim bıdo. Iştı ıştə nəfsikuye bətı çı sədəmə bırəso. Əmə vığandımone Tı peyğəmbər bə insonon. Allah kifoyəte bımi şoyd beyro! 80 Ki itoət bıko bə Peyğəmbəri, itoət kardeydə bə Allahi. Ki dim bıqordono, əmə nıvğandımone Tı bəvon hıvoskə.

Azerbaijani AZ Turkish TR English EN Russian RU Georgian KA Persian FA German DE Italian IT French FR Arabic AR Chinese (Simplified) ZH-CN Korean KO