81 Voteydən: «İtoət kardeydəmon». İştıtu diyəro beədə, esə boy, çəvon i poə fikir kardeydə ıştə votəyon vəynə. Allah nıvışteydə çəvon niyətədə bıəyon. Dim bıqordın çəvonku, təvəkkul bıkə bə Allahi! Allah kifoyəte vəkili ğəzinə! 82 Əvon Ğıroni fikir kardeydəninbu? Vey işkilon pəydo əkəyn əyo, qirəm əv bəbəy sıvoy Allahi co qıləy şəxsi. 83 Qıləy çokə xəbə yaanki tars omencən bəvon, çəsboni pevılo kardeydən ımi. halınki ımi bıvoton bə Peyğəmbəri yaanki çəvon ıştə dılədə bıə nıxtsoybon, əvon həniyən çok səbərəsen çı xəbə molyəti, ubəmuten çəy pevılo karde məğsədiuyğun be-nıbe. Allahi fəzilət iyən rəhmət bıənəbəy şımə səpe, sıvoy şımə kam qıləy poə, şəyton dəəşi bəşmə həmməy ğəfə. 84 Canq bıkə Allahi roədə! Cəvobdəhəndəş iqlə bəştə! Təşviğ bıkə mominonən! Bəlkəm Allah hifz bıkə çe kofiron ğəzəbiku. Allahi ğəzəbən vey şiddətine, əzobən vey şiddətine! 85 Ki səbəbkor bıbo bə qıləy çokə koy, çəvo hestışe baxşə, kiyən səbəbkor bıbo bə qıləy yavə koy, çəvo hestışe baxşə. həlbəttə, Allah ğadire bə har çiy! 86 Qirəm səlom bıdon bəşmə, çəysən reçinə səlom bıdən, lamələy, çoknə heste jəqoən oqordınən çəy ıştəni. həğiğətən Allah har çiy bə hisob əstəne! 87 Ni ilah sıvoy Allahi! hiç şək nıbə Ğıyoməti ruji kıtə bəkarde şıməni. Ki Allahisən sərostə qəp bəjəne? 88 Boçi bə dı dastə co beydəşon munafiğon barədə? Allahi oqordıniyəşe əvon bə sıftənə hol bəçəvon ğəzənc kardəyonro. Şımə piyeydəone səbəro bıkən Allahi bə zəlolət məhkum kardə xonəxo? Pəydo karde əzıniş nicoti roy bo Allahi bə zəlolət məhkum kardə kəsi! 89 İştən kofir be ğəzinə, piyeydəşone şımənən kofir bıbən, bə ico bıbən deyəvon. Əvoni dust məqətən, çanə ki, əvon hicrət kardəşonni Allahi roədə! Qirəm dim bıqordınon, bəvədə əvoni konco pəydo bıkoşon, bıqətən bıkıştən. Çəvono məqətən nə dust, nəən dastyor! 90 İstisnon ə şəxson ki, dəvitən bə toyfon ki, əhd bastəşone deşmə, ya ə şəxson ki, de şımə yaanki de ıştə toyfə canq kardeyku conibenəfəsə omən şımə səpe. Qirəm Allahi piyəşbəy, əvoni rost əkəy şımə səpe, əvon canq əkəyn deşmə. Qirəm əvon diyəro bıbon şıməku, canq nıkon deşmə, sulh təklif bıkon bəşmə, Allah ro nibədo bəşmə bəvon vəynə beşeyro!

Azerbaijani AZ Turkish TR English EN Russian RU Georgian KA Persian FA German DE Italian IT French FR Arabic AR Chinese (Simplified) ZH-CN Korean KO