2021-nə sor iyula manqi 18-də dəvət kardə bıəbim bə Masalli rəyoni Ninalov diy bə Aqşin Tarixi zoə Dadaşzadə vəyə.

Sığdaş diyo dəvardimon navədə  bıə bandədə vəyə çodo vinde beydəbe. Lap bəçımı vir (yod) Dədə Qorğudi kino dəşe əyoən jıqo vəyə çodon bandisədə ejəşonbe. Aqşin yoli-ruki vırə zınə biləy. Əve az bəçəy vəyə şeyro vey şobim. Həmən az deçəy pıə-moə nezo oşno (tanış) bey piyedəmbe. Jıqo be ki hejo azən deçəmə  boylin bə i vırədə nıştim çodoədə. Çumçıko Aqşin  votışe ki, İradə Dodo az tıni caylinə deki bışandom hejo tnən merdiş bınışt merdon dılədə. Im sıxani Aqşiniku məseyən xoşbe. Bə vəyə deştə iqləliyə zoə de Məhəmmədi şəbimon. Hejo i vırədə nıştimon.

Vəyə bino be. Muğənni çı Şağlasero bıə Rəhim Huseynovbe. Vəyə tolışə zıvonədə dvardero əmə həmmə vey şobimon. Əncəx arədə bə tırkiyən  qəp jəmone ki, omə mehmonon rık nıkən bəməku.

Vaxt oməy rəsəy bə təbrikon.   Bı vəyədə Xanəli Tolış siprişəti kardəbe tolışi roədə navdə bıəkəsonı.  Lap çımı viro beşəbe ki Xanəli Tolışi “TOLIŞ HITƏ PƏLƏNQE HA” mahne vey raxs kardışone bı vəyədə. Vote bəbe ki esə vəyonədə həmonə mahne vey raxs kardeydən.

Əlğərəz Xanali miəllim qıləbəqılə bə həmməkəsi sıxan doşe. Əncəx iqlə xanım azbim. Əve iminə sıxan bəmı doə be. Votışe  çəmə İradə dodo bıdə ıştə təbriki iminə brosno.

Az bı vəyə de təylə dasti şə nıbim. Şairon ıştə nıvıştə şeironədə handşone. Az isə “DODO” qəzeti I-IV cilidnə, 704 səhifəlığə kitobi bo Aqşini vəyə baxşə bardəmbe. 2017-nə soriku detobə 2020-nə soron qəzeton i vırədə qırdə kardə bıəbe bı kitobədə. Çəmə Tolışə tarixi tarixədə iminə kərə bey ki jıqo kitob beşədəbe. Hejo bı vəyədən az qılə tarix dome nıvışte.

Vey vaxtbe ki COVİD-19 pandemiyə noxəşiro vəyə karde icozə doydənibin.  İ sorisən vey be ki Tolışə bandonədə vəyon sədo bıriyə bıəbe. Bı vəyədə xəlği i arədə vindeyən odəmi şo kardeydəbe. Əncəx ımoni nıvotom rost benıbəşe: ıştə vırə nıznə, həmən bə yoli  səlom nıdoə, hejo vəyədə bıboşon nıvıtə cohilonən rast oməy bəmı… jıqo holon odəmi dıli dojnedəbe ki ımon çoknə bə xəlği xıdmət kardeydən? Az isə ıştə yoliyəti yane ki  Dodo təki ıştə missiyam bə  vırə rosnime çəğınən dəro qinimon bə Sığdaş diy. Həmonə şanqo mandimon çəmə rəhmətlığə boyli Əbilhəsən Həsənovi kədə. Çəy həmro Yeqanə xanımi kəy navo dəvarde bə vəyə şe bəy nıqıniye qıno əbi. Dılvandi doy Tolışə xəlği çokə adətonədən qıləye. Əve ki, az deştə Yeqanə hovə si coni qəp jəmone həmonə şanqo. Yeqanə hovə çəmə Əbilhəsən boyli nişonəye boəmə. Vey əpime ki har xıyzon hejo bənə Əbilhəsən de Yeqanə xıyzoni iyəndı bıpiyon iyən bəyəndı hurmət bınən. Jen ıştə həmro hurməti jəqo oqəto. Aqşiniyən “DODO” readksiyə nomo sənibəton təbrik kardeydəmon. Xose həmişə vəyədə bıboş Tolış!

İradə Dodo

Azerbaijani AZ Turkish TR English EN Russian RU Georgian KA Persian FA German DE Italian IT French FR Arabic AR Chinese (Simplified) ZH-CN Korean KO