JIQO TORMOZ DOME

Rəhmətşə Əlişan mamu qədə maşinon tojə vaxtonədə qıləy “Moskviç” hıriyedə. Maşini zıvoni nıznero hakanə ğəribə hərəkəton kardeydə, ğəribə sıxanon voteydə. Məsələn, i kərə maşini ğəflətən oqətə bəçəton bə nezə odəmon votəşbe:

– Zə, jıqo tormoz dome, asfaltə ro dıriye.

 

TI QONƏLƏŞ BEYRO

İ kərəən rəhmətşə deştə de qıləy nezə jenə toyfə bə qıləy təpə pedatedəbən de maşini. Maşin bə təpə penedatə mandeydə, bə dumu şeydə. Rəhmətşə voteydə bə maşin penəştə jeni:

– Kinə, tı qonələş beyro maşin bə təpə penedate, hələ evo maşino, bıdə maşini pedotnım bə təpə, çəyo pebənışteş.

Xıdo ə merdi quri de ruşnə pur bıko!

 

Camal Lələzoə

Masalli, Ğızıləvo