JIQO TORMOZ DOME

Rəhmətşə Əlişan mamu qədə maşinon tojə vaxtonədə qıləy “Moskviç” hıriyedə. Maşini zıvoni nıznero hakanə ğəribə hərəkəton kardeydə, ğəribə sıxanon voteydə. Məsələn, i kərə maşini ğəflətən oqətə bəçəton bə nezə odəmon votəşbe:

– Zə, jıqo tormoz dome, asfaltə ro dıriye.

 

TI QONƏLƏŞ BEYRO

İ kərəən rəhmətşə deştə de qıləy nezə jenə toyfə bə qıləy təpə pedatedəbən de maşini. Maşin bə təpə penedatə mandeydə, bə dumu şeydə. Rəhmətşə voteydə bə maşin penəştə jeni:

– Kinə, tı qonələş beyro maşin bə təpə penedate, hələ evo maşino, bıdə maşini pedotnım bə təpə, çəyo pebənışteş.

Xıdo ə merdi quri de ruşnə pur bıko!

 

Camal Lələzoə

Masalli, Ğızıləvo

Azerbaijani AZ Turkish TR English EN Russian RU Georgian KA Persian FA German DE Italian IT French FR Arabic AR Chinese (Simplified) ZH-CN Korean KO