AZARLIQ i. noxəşi; azarq əlamətləri noxəşi əloməton.

AZARLILIQ i. ozoyti, noxəşinəti.

AZARSIZ s. beozo, benoxəşi.

AZARTÖRƏDƏN s. ozoofəyə, noxəşiofəyə.

AZAT i. bot. nil, nilə do; kiş (Fuməni ləhcədə).

AZAY i. dial. şikat, norınık.

AZAYLANMAQ f. şikat kardey, qırəy kardey; hejo norı- nık  kardey,  hejo şikat kardey,  zıxzıx kardey,  vaşvuş kardeycəzəvəzə kardeyrufo eqıniyey,  məyus  bey, beumu bey, dəsqir bey, viyəvon bey, susard bey.

AZAZ z. kam-kam;  azaz oğlan tapılar ki,… kam-kam zoə pəydo bəbe ki,…

AZBARMAQLILIQ i. təb. kamanqıştəti. AZBASQILI s. kamtəzyığin (nəsos i.c.ç.). AZBİLİKLİ s. kamzınəyn.

AZBUDAQLI s. kamxıçəyn.

AZCA z. kamişi, kamişəvoy, tikəy; azca sonra tikəy bəpeştə, azca dincəlmək kamişi ıştə dinci səy, azca susmaq kamişəvoy xıyə kardey.

AZCAAZCA z. tikətikə, kam-kam, kamişi-kamişi.

AZCANA z. qəp. zınqıri, mutəy, i zınqır, i mutə.

AZÇOX z. kam-vey; azçox bilmək kam-vey zıney.

AZDAN-ÇOXDAN z. kamədə-veyədə. AZDANIŞAN s. kamvoj. AZDANIŞANLIQ i. kamvojəti. AZDIRILMAQ f. dəqijniyə bey. AZDIRMAQ f. dəqijniyey. AZDIRTMAQ f. dəqijvoniyey.

AZDİŞİCİKLİ s. bot. kammoəçəyn (rəsə).

AZDÖZÜMLÜ s. kamtov. AZƏHƏMİYYƏTLİ s. kaməhmiyətin. AZƏHƏMİYYƏTLİLİK i. kaməhmiyətinəti. AZƏKİMLİ s. kammail.

AZƏKİMLİLİK i. kammailəti. AZƏLAQƏLİ s. kaməloğəyn. AZƏR i. kanə. ozər.

AZƏRBAYCAN i. Ozorboycon, Ozobijon.

AZƏRBAYCANLI i. ozorboycoj.

AZƏRƏXŞ i. kanə. 1. avəçəkə; 2. çəxməx, puyə sığ, çəxməxi pu, otəşdon (tifanqədə).

AZƏRGƏDƏ i. kanə. diyəkə: atəşgədə.

AZƏRGÜN s. kanə. 1. otəşin; 2. tınd.

AZƏRİ i. ozəri; azərilər ozəriyon (tolışon əcdodon).

AZƏRİCƏ z. qəp. ozori, ozori zıvonədə, tolışi.

AZƏRİN I s. kanə. otəşin; II i. zik.

AZƏRKƏŞB i. kanə. avəçəkə.

AZƏRM i. kanə. vicdon, nomus.

AZGƏLİRLİ s. kambəroməyn, kamğəzəncin.

AZGÖRÜNƏN s. kamçiyə, kamçi.

AZGÜCLÜ s. kamzu.

AZĞIN s. 1. dəqijiyə; 2. divinə, yavə, sərsəri.

AZĞIN-AZĞIN  z.  divinədivinə, yavə-yavə, sərsəri-sər-

ri.

AZĞINCA s. qırd divinə. AZĞINCASIN A z. divinədivinə. AZĞINLAMAQ f. divinə kardey. AZĞINLAŞMAQ f. divinə bey. AZĞINLIQ i. divinəti.

AZHAQLI s. kamhəx (ko).

AZHASİLATLI s. kamhosilotin.

AZHƏSSASLIQ i. kino., foto. kamhəssosəti.

AZXƏTLİ s. fiz. kamriyəyn.

AZI z. kamiku, kami; azı iki kilo kamiku dı kilo; ən azı bir həftə

ən kami i haftə.

AZIDİŞİ i. çi dandon.

AZIXMAQ f. 1. dəqijiyey; 2. tazi qardey (noxəşini).

AZIQ i. kanə. hard, zımhor.

AZINDAN z. qəp. kamiku.

AZIŞDIRMAQ f. xovniyey, peçokniyey, pexəviyey (yarə).

AZIŞMAQ f. diyəkə: azıxmaq.

AZITMAQ f. 1. ıştə coni peroxniyey, ıştə səyku kardey, dəro kardey (kiy); 2. səy dəqijniyey, bə həm doy, bə səy kəjələ por dəjəney (çiki).

AZİM i. kanə. 1. rəhbər, sərdastə, navbul; 2. roəşı; azim olmaq beşe şey, dəro qıniyey.

AZİMUT i. azimut.

AZİŞLƏNƏN s. kamoko; azişlənən sözlər kamokoə sıxanon; aziş- lənən mallar kamokoə molon.

AZİTİLƏMƏ i. tex. kamtij, kamsuye. AZKARBONLU s. tex. kamkarbonin. AZQABARİTLİ s. band., tex. kamqabaritin. AZQALAYLI s. tex. kamğələy.

AZQANLI s. kamxun (noxəşin). AZQANLILIQ i. kamxuni, kamxunəti. AZQAZANCLI s. kamğəzəncin.

AZQAZLI s. kim. kamğazin.

AZQILLI s. kammu. AZQİDALI s. kamğidayn. AZQİYMƏTLİ s. kamğıymət.

AZQÜVVƏLİ s. kamğıvvəyn, kamzu.

AZLIQ i. kami, kaməti; milli azlıqlar milli kamiyon; vaxtın azlığı vaxti kaməti.

 

Azerbaijani AZ Turkish TR English EN Russian RU Georgian KA Persian FA German DE Italian IT French FR Arabic AR Chinese (Simplified) ZH-CN Korean KO