Məzmur 60

1 Ha Xıdo, Tı şodoy əmə,

Vadoy çəmə mıdofiə ğıvvon.

Bəmə ğəzəbnok bıəş,

Əməni oqordın bəçəmə sıftənə hol.

2 Bə larzı dənoy zəmin,

Iştə zəminı viron kardə.

Çəy tokon ijən dəçokın,

Çumçıko zəmin çəkə.

3 Iştı xəlğ dard kəşə holədəy,

Sərxoş kardə şərovi doy bəmə.

 

4 Boydəğ doydəş bə Iştıku tarsəkəson,

Bıdə qırdə bıbun çəy qırdo perəxın tiyonku.

5 Iştı piyə odəmon xılos beyro

Deştə rostə dasti peroxın əməni, cəvob bıdə bəmı!

 

6 Xıdo Iştə Mığəddəsə Çıdoo jıqo votışe:

«Şekem şəhri de şoyvo paybaxş bəkam,

Sukkot dəy baxş bəkardem şımə arədə.

7 Qileadi zəmin Çımıne,

Menaşşe zəminən Çımıne,

Efrayim Çımı səy toskıloy,

Yəhudə Çımı əsoy.

8 Moav dənışteyro çımı ləqəne,

Şobədom Iştə məşo Edomi bəqətem,

Iştə ğələbə hərayi bə Filişt ebəkam».

 

9 Ki mıni bə istehkaminə şəhr barde bəzne?

Ki de tosə Edomi bəmı ro nişo bəkarde?

10 Ha Xıdo, Tı boçi əmənı şodoy?

Ha Xıdo, boçi deçəmə ləşğəron bə canq beşeydəniş?

11 Deşmeni vədə imdod bıkə bəmə,

Çumçıko insoni koməqəti puçe.

12 De Xıdo koməqi ğələbə bəjemon,

Əv çəmə deşmenon bə lınq-ləğə bəje!

 

Məzmur 61

 

1 Ha Xıdo, bıməs çımı fəryodi,

Quş bıdə bəçımı dıvo.

2 Beumuəti qətəşe çımı dıl,

Az dınyo çı səyku Tıni bə sədom.

Tı mıni bıbə bə dastnırəsə qıləy hal.

3 Oxo Tı bomı daldə vırəş,

Bə deşmeni vəynə ğoymə ğulləş.

4 Bıdə zoləti bıjiyım Iştı çodıədə,

Iştı kəşon ji bomı daldə bıbu.

5 Tı, ha Xıdom, məsəy çımı hardə ğəssəm,

Iştı nomi ehtiromiro bıə baxşə doy bəmı.

 

6 Tı umr bıdə, bıdə Iştı podşo bıjiyı,

Çəy umr nəsılbənəsıl dıroz bıbu.

7 Xıdo huzurədə daim taxtədə bınıştı,

Deştə mehibbət iyən bəfomandəti əy nığo bıkə.

8 Az isə hejo tərənnum bəkardem Iştı nomi,

Haruj ıştə hardə ğəssəmon bə vırə bərosnem!

 

Məzmur 62

 

1 Çımı con əncəx Xıdo huzurədə rohat beydə,

Çımı xılos Çəyku bome.

2 Əncəx Əve çımı ğələ, çımı xılos,

Əv bomı ğələy, az hiç vaxti bə tars-larz enıbəqınem.

 

3 İnson bənə divo şat beədə,

Bənə parçini ləxeədə

De tosə keynə çəy səpe hıcum bəkayon?

De tosə keynə əy şırt bəkayon?

4 Əncəx şıneydon əy çı nıfuzi bığandən,

Çumçıko duyku zovq səydon.

Şımə zıvon xəy-dıvo bıvotoən,

Şımə ğəlb lənət kardeydə.

 

5 Ha çımı ğəlb, əncəx Xıdo huzurədə rohat bıbi,

Çumçıko çımı umu Bəykuy.

6 Əncəx Əve çımı ğələ, çımı xılos,

Əv çımı hale, az dənıbəqınem.

7 Çımı xılos, çımı şərəf əncəx bə Xıdo bande,

Xıdo çımı ğoymə hale, hıvosə ğələy.

 

8 Ha xəlğ heco Bəy peştpur bıbi,

Çəy huzurədə ıştə dıli təy bıkə,

Çumçıko Xıdo çəmə sipəre!

 

9 Bəşəri fərzəndon əncəx qıləy nəfəsin –

İnsoni fərzəndon fanin.

Tavzıədə kəşeədə nişone qoni,

Qıləy nəfəsisən sıvık omeydən.

10 Hiç vaxti bəştə zılmkorəti peştpur məbən,

Hədərə umu məbastən bə kisibə moli,

Şımə sərvət ziyodə bıboən, bəy peştpur məbən.

 

11 Xıdo i kərə votışe,

Az hətto dı kərə məsəme ım:

Ğudrət çe Xıdoy,

12  Ha Xıdovand, Tı mərhəmətiniş!

Bə har kəsi bəçəy əməli qorə əvəz doydəş!

 

Azerbaijani AZ Turkish TR English EN Russian RU Georgian KA Persian FA German DE Italian IT French FR Arabic AR Chinese (Simplified) ZH-CN Korean KO