Məzmur 63

1 Ha Xıdo, Tıniş çımı Xıdo,

Botı bərk pəşi qətəm.

Qıləy hışkə, təsə-vəsəynə, beovə məholədə

Çımı dıl Botı nəveydə.

Deştə həmə hestımoni Iştı həsrəti kəşeydəm.

2 Mığəddəsə vırədə Iştı barədə şıneydəbim,

Iştı ğudrəti, əzəməti vindeydəbim.

3 Iştı mehibbət çı jimonisən çoke,

Əve çımı zıvon Tıni tərənnum kardeydə.

4 Iştə umri dırozi Bətı şukur bəkam,

Iştə daston Deştı nomi rost bəkam.

5 Jıqo bızın de ləzətinə xorəki si beydə çımı con,

Çımı zıvon Tıni mədh kardeədə, çımı qəv həmd handeədə.

6 Hətto hıteədən jıqo, Tıni bə yod vardeydəm,

Şəvi dırozi Iştı barədə şıneydəm.

7 Tı bəmı koməq biş,

Iştı kəşon jiədə bətı mədh bahandem.

8 Çımı dıl dətaspə Bətı,

Iştı rostə dasti ğoym qətəşe mı.

9 Əmma çımı coni səy piyəkəson

Bə zəmini ji ebəşen,

10 Bə şımşi qəvi tuş bomen,

Çe şəğolon yem bəben.

11 Əmma podşo Xıdo vədə şo bəbe,

Bəçəy nomi ğəssəm hardə har kəs həmd bəkarde,

Duyəvojon qəv isə vi bəbe.

Məzmur 64

1 Ha Xıdo, bıməs çımı sədo, Bətı şikat kardeydəm,

Çımı jimoni nığo bıkə deşmeni vahiməku.

2 Bevəcə odəmon fitnəku,

Şərə ko kardəkəson vəlvələku

Hifz bıkə mıni.

3 Əvon ıştə zıvoni bənə şımşi tij kardən,

Iştə telə sıxanon tiy ğəzinə noydən kəmonisə,

4 Bə nışon səydən beqınoə insonon

İberdəmədə ğandeydən hiç tarsydənin.

5 İyəndı təşviq kardən şərə ko kardeyro,

Niyo beydən, tələ rışteyro məslohat kardeydən,

«Imi ki bəvinde?» voteydən.

6 De fitnəkorəti ğəsd-ğərəz hozı kardən, jıqo voteydən:

«De ustoəti fənd oməymon».

İnsoni dılətoni, ğəlbi vinde beydəni.

7 Əmma Xıdo Iştə ti-kəmoni bəğande çəvon,

Əvon iberdəmədə yarəjə bəben.

8 Çəvon ıştə zıvon məhv bəkarde əvoni,

Vindəkəson sə obəşanden, xor diyə bəkarden.

9 Həmə insonon bətarsen,

Xıdo əməlon bəyon bəkarden,

Çəy koon barədə bəşınen.

10 Salehə odəm de Kulli-İxtiyori şo bəbe,

Bəy peştıpur bəbe.

Dıltəmiz bıə odəmon bə Kulli-İxtiyori həmd bəkarden!

Məzmur 65

1 Ha Xıdo, Sionədə Tıni həmdon çəş kardən,

Bətı kardə bıə əhd bə vırə rosniyə bəbe.

2 Ha dıvon məsəkəs,

Həmə bəşər Bəştı huzur bome.

3 Az bə qıno dəqıniyəbim,

Əmma Tı çəmə usyonkorəti baxşeydəş.

4 Çı baxtəvəre Iştı kəy sonədə jiyəkəs,

Səçın kardə Bəştə nez vardə inson!

Əmə Deştı kəy, mığəddəsə məbədi

Neməton si bəbemon!

5 Tı ha çəmə perəxemoni Xıdo,

De zəhminə koon Iştə ədoləti nişo kardeydəş,

Bəmə cəvob doydəş.

Tıniş zəmini ən dıyəroə vıron,

Ən diyəroə dıyonən, umu.

6 Ğudrətı dəqətə Bəştə,

Deştə ğıvvə bandonı ğoym kardə.

7 Dıyon ocımışon,

Dalğon qurhaquron,

Umməton səksəkon

Hıtvoniyəkəs Tıniş.

8 Dınyo çı sə bəsə jiyəkəson

Bəştı əloməton mot mandeydən.

Həşipeməku bə həşinıştə həmə odəmon

Bətı mədh handeydən.

9 Bə zəmini ğəyd mandeydəş, ov rosneydəş,

Əy vey məhsuldar kardeydəş.

Ha Xıdo, Iştı ru pure de ovi,

Zəmini bo taxıli hozı kardeydəş.

10 Zəmini latbəlat ov doşdeydəş,

Çəy aron ğoym kardeydəş,

De zumandə voşon zəmini nam kardeydəş,

Bəştə məhsuli bərəkət doydəş.

11 Tı Deştə çokiyon tac noydəş bə soron sə,

Işttı dəvardə roonku ruyən etıleydə,

12 Çimənon ocon omeydən,

Təpon şoyşotkomə kardeydən.

13 Çimənon de qəlon dərosteydəş,

Məzon səpey de taxıli edoydəş.

Əvon ocuş omeydən tərənnum voteydən!

Azerbaijani AZ Turkish TR English EN Russian RU Georgian KA Persian FA German DE Italian IT French FR Arabic AR Chinese (Simplified) ZH-CN Korean KO