110 Ki qıləy qıno karde-karde zılm bəkarde bəştə, peşoən Allahiku istixazə bəkarde baxşe, Allahi əbaxş iyən rəhməkə bəvinde əv! 111 Ki bıko qıləy qıno, ımi bəkarde boştə ıştəni. Allah harçi əzın iyən hıkmətmande! 112 Ki bıko qıləy xəto, yaanki qıno, peşo əy şodo bə bı koədə qınoş nıbə qıləy odəmi qiy, demiyən sof-oşko qıləy şər bəğande, qıno bəkarde! 113 Çəvono qıləy dastə əpişe dəqijnı Tıni, qirəm Allahi fəzilət iyən mərhəmət bıənəbəy ıştı səpe. Sıvoy ıştə hiçki dənibəqijnen! Bətı rosne əzınin hiç qılə sədəmə! Allahi enovnişe Botı Kitob iyən hıkmət! Omutışe Bətı ıştı nıznə çiyon! Yole Allahi Bətı doə fəzilət! 114 Ni xəy çəvon qəpon veyniyədə, sıvoy çə kəson ki, əvon hamyeydən sədəğə doy, çoki karde iyən insonon arədə islo. Ki ımi bıko bo Allahi rizo, Əmə bəy hukman bəbaxşemon qıləy əzəmətinə əcr! 115 Əmə səbəro bəkardemon bəçəvon piyə ro hidoyət be bəpeştə Peyğəmbəriku dim qordıniyəkəson, de momin nıbəkəson roy şəkəson, əvoni dəbəğandemon bə cəhənnım. Kıli yavə vırəy əvrə! 116 Allah nıbəbaxşe Bəy xanboz qəte. Co qınon Bəbaxşe bəki bıpiyoşe. Bə Allahi xanboz qətəkəs həni eqıniyə bə nığılə zəlolət! 117 Əvon Allahi oqəteydən, ibodət kardeydən əncəx bə jenə bıton. Əvon ibodət kardeydən əncəx bə avsiyə şəytoni! 118. Allahi lənət kardışe bəy. Əy votışe: «Bə dast bəvardem Iştı bəndon i ğısmi. 119 Əvoni hukman dəbəğandem bə zəlolət. Səbəro bəkardem bə puçə xıyolon. Bəvon bədom bırne çəvon həyvonon quşon. Əvoni səbəro bəkardem bə Allahi ofəyəyon dəqiş karde». Sof-oşko bə qıləy ziyon eqıniyə Allahi oqətə, şəytoni dust qətəkəs! 120 Şəyton vədə bədo bəvon, əvoni səbəro bəkarde bə puçə xıyolon, hiçi vəd nıbəkarde bəvon sıvoy duy!

Azerbaijani AZ Turkish TR English EN Russian RU Georgian KA Persian FA German DE Italian IT French FR Arabic AR Chinese (Simplified) ZH-CN Korean KO