Məzmur 66

1 Ha dınyo həmə əholi,

Ocuş boən bə Xıdo nido bıkən,

2 Çəy şərofətinə nomi tərənnum bıkən,

De şərəfi Bəy həmd bıkən!

3 Şımə bə Xıdo jıqo bıvotən:

«Iştı əməlon çanədə zəhminin!

Anədə ğudrətinin ki,

Deşmenon Iştı navədə dəzıno omeydən!

4 Həmə dınyo Bətı səcdə kardeydə,

Tıni tərənnum kardeydə,

Iştı nomi tərənnum kardeydə».

5 Boən, çe Xıdo kardə koon,

Bo bəşəri fərzəndon kardə zəhminə əməlon bıvindən.

6  Bə hışki oqordınişe dıyo,

Ruy ovon vəy qətışe, Iştə xəlği piyodə ovoştınişe.

Əmə bə Xıdo qorə şo beydəmon!

7 Deştə ğudrəti zoləti podşoəti bəkarde,

Qınokoron bəçəy vəynə rost nıbun votəynə

Çəş noydə bə milləton nəzorət kardeydə.

8 Ha xəlğon, bəçəmə Xıdo şukir bıkən,

Bəy həmd bıkən, şımə sədo məsə bıbu!

9 Əve çəmə coni nığo bıkə,

Çəmə lınqon dəqıniye nahaştəkəs.

10 Ha Xıdo, dəvinə karde əmə,

Bənə nığə sətijı karde təmiz karde əmə.

11 Tı Deştə səli qəte əmə,

Qonə şələ doy bəçəmə kul.

12 Tı ovoştıniye deşmenon çəmə səyku.

Otəşo dəvoniye, ovo dəvoniye əmə,

Oxoədə Tı bə boli rosniye əmə.

13 De sutniyə ğırbonon bomem Bəştı kə,

Bətı əhd kardə təğdimon ebədaştem.

14 Bədə rujədə çımı zıvoni bəyon kardışe ımon,

Deştə qəvi votıme ın əhdon.

15 Kok kardə bıə həyvonon

Botı sutniyə ğırbon bədom.

Ğoçon xoşbuyə duyəvul bədu Tı rost bəbe,

Bızon, neqon Botı ğırbon bəvardem.

16 Ha Xıdo ehtiromi oqətəkəson, boən, bıməsən,

Çəy bomı kardəyon boşmə bəyon bıkəm.

17 Deştə qəvi sədo kardıme Əv,

Deştə zıvoni mədh kardıme Əv.

18 Iştə dılədə bə taxsıri ro doəmbəy,

Xıdovand nəməsi mıni.

19 Əmma Xıdo məsəşe mı,

Məşəşe çımı dıvo sədo.

20 Şukur bıbu bə Xıdo! Rədd nıkardışe çımı dıvo,

Mızoyiğə nıkardışe çımıku Iştə mehibbət!

Məzmur 67

1 Lutf bıkə, ha Xıdo, bəmə xəy-dıvo bıdə,

Iştı dim nur səğandı bəmə.

2 Bıdə zəmini dimisə Iştı roy,

Iştı xılos kardə ğudrəti bıznın həmə milləton.

3 Ha Xıdo xəlğon şukur bıkən Bətı,

Bıdə həmə xəlğon şukur bıkən Bətı.

4 Bıdə umməton de şoyvo Tıni mədh bıkən,

Çumçıko de insofi hıkm kardəş bə xəlğon,

Bə dınyo xəlğon ro nişo kardeydəş.

5 Ha Xıdo, xəlğon şukur bıkən Bətı,

Bıdə həmə xəlğon şukur bıkən Bətı.

6 Zəmini dim ıştə bəhrə vardeydə,

Xıdo, çəmə Xıdo bəmə bərəkət doydə.

7 Xıdo bəmə xəy-dıvo doydə.

Bıdə zəmini har vırədə xəlğon bıtarsın Çəyku!

Azerbaijani AZ Turkish TR English EN Russian RU Georgian KA Persian FA German DE Italian IT French FR Arabic AR Chinese (Simplified) ZH-CN Korean KO