Məzmur 68

1 Xıdo bəştı, bıdə deşmenon ğır bıbun,

Bəy nifrət kardəkəson Çəy vəo bıvitın,

2 Bevəcon bənə hıri okıriyın bışun,

Yəlovi vədə bənə şami ov bıbun.

Bıdə əvon Xıdo vədə məhv bıbun.

3 Salehon şo bıbun,

Xıdo huzurədə fərəhiku ocuş bon,

Şo bıbun şoy-şotkomə bıkən.

4 İlahi bahandən bə Xıdo, tərənnum bıkən Əy,

Ro okən bo avon səpe nıştəkəsi.

Nomış Kulli-İxtiyore, Çəy huzurədə id bıkən.

5 Iştə mığəddəsə məskənədə bıə Xıdo

Yetimon pıəy,

Vevə jenon hıvosəkəy.

6 Xıdo bə bekimsənon kə doydə,

Əsiron bə firəvonə ruj bekardə,

Qınokoron isə hışkə yurdədə nıştən.

* Ha Xıdo, Tı Iştə xəlği navədə şeədə,

Səhroədə çəvon vədə ro nişo kardeədə Sela

8 Sina bandədə bıə Xıdo vədə,

Çe Xıdo, İsraili Xıdo huzurədə

Zəmin bə larz dəşəy, osmono voş voəy.

9 Ha Xıdo çok-çoki voşonı ekarde,

Hışki sutə zəminonı ocon varde.

10 Iştı xəlğ səbəso be əyo.

Ha Xıdo, Bəştə xəymandəti qorə

Bo məzlumonı hozı karde ə vırə.

11 Xıdovand əmr kardeydə,

İ dastə jen

In şoyə xəbə pevılo kardeydə:

12 «Deşmeni ləşğəron viteydən!

Podşon viteydən!

Kədə bıə odəmon

Kisib kardə bıə moli paybaxş kardeydən.

13 Şımə ıştə kiyon arədə hıteədə

Bə kafte oxşiyeydon

Kəşonış bənə nığə ərğı-bərğ jə,

Poronış bənə ğızıli viruskə jə kafte».

14 Kulli-İxtiyori jıqo pərən-pərən kardışe podşon ki,

Jıqo bızın bə Salmon bandi osmono voa emeydə.

15 Ha Başanə band, çe Xıdo band,

Barzə bandə bəşonış bıə Başanə band!

16 Ha bandə bəşonış vey bıə band,

Xıdo bo məskən eğandeyro səçın kardə bandi

Boçi de pəxıləti edyəseydəşon?

Bəle, Kulli-İxtiyor zoləti əyo bəjiyey.

17 Xıdo canqə ərəbonış heste

Həzoz-həzo çan həzo-həzo.

Xıdovand deyəvəon i vırədə

Sinao oməy Bəştə mığəddəsə məskən.

18 * Ha Kulli-İxtiyorə Xıdo, Tı peşiş bə barzə vıron məskənı eğande,

Əsir qətə deşmenonı Deştə əyo barde,

Tı həmə insononku,

Hətto usyonkoronkuən xərac səydəş.

19 Şukur bıbu bə Xıdovandi,

Bə əməni xılos kardə Xıdo –

Haruj boəmə ğəyğu kəşə Kulli-İxtiyori! Sela

20 Çəmə Xıdo ozod kardə Xıdoye,

Mardiku xılos kardə Xıdovandə Kulli-İxtiyore.

21 Xıdo şırt bəkarde deşmenon səy,

Qıno dılədə jimon kardəkəson muyninə kəllə.

22 Xıdovandi jıqo votışe:

«Əvoni Başaniku bə dumo obəqordınem,

Dıyo bınəd bıbonən jıqo,

Çəyo bə dumo obəqordınem.

23 Bıdə ıştı lınqon bə deşmeni xun dəşun,

Iştı sıpon zıvonən ıştə baxşə bılıştı».

24 Ha Xıdo, esət iyo Iştı ğələbə təntənəynə nımoyiş,

Ha Xıdom, Podşom, Iştı bə mığəddəsə vırə omemon vinde beydə,

25 Navədə ilahi handəkəson,

Çəvon dumo musiği jəkəson,

Arədən dəf jə kinon omeydən.

26 Ha İsraili nəsılo oməkəson,

İcmo dılədə şukur bıkən bəştə Kulli-İxtiyorə Xıdo.

27 Navədə Binyamini qədə ğəbilə şeydə,

Çəy dumo Yəhudə yolon dastə şeydə,

Çəy bəpeşt Zevulini, Naftali yolon omeydən.

28 Ha Xıdo, nişo bıkə Iştə ğudrəti,

Boəmə oko doə ğıvvə nişo bıkə.

29 Bəştı Yerusəlimədə bıə məbədi qorə

Podşon Botı xərac vardeydən.

30 Leynəcoədə jiyə həyvonon,

Xəlğon poynə iyən neqo şılxon tənbe bıkə.

Im nığəpərəston ləğə jiyədə dənə,

Davekorə xəlğon pərən-pərən bıkə.

31 Misiro bə Xıdo huzur daynon bomen,

Kuşvıjonən Bəy dast obəkan.

32 Ha dınyo məmləkəton,

İlahi bahandən bə Xıdo.

Xıdovandi tərənnum bıkən, Sela

33 Bıməsən osmonon, ğədimə osmononsə nıştəkəsi,

De zumandə sədo, ğudrətinə sədo qəp jəkəsi,

34 Xıdo ğudrəti bəyon bıkən,

Çəy əzəmət İsraili səpeye,

Çəy ğudrət osmononədəy!

35 Tı çı zəhminiş ha Xıdo, Iştə mığəddəsə məskənədə!

İsraili Xıdo Bəştə xəlği ğudrət, qıvvət doydə.

Bə Xıdo şukur bıbu!

 *68:7-8 Beşe.19:18; Hak.5:4-5

 *68:18 Ef.4:8

Azerbaijani AZ Turkish TR English EN Russian RU Georgian KA Persian FA German DE Italian IT French FR Arabic AR Chinese (Simplified) ZH-CN Korean KO