Sauli Dəməşğədə xıdmət

Əv dərhol dəmande sinaqoqonədə bəyon karde ki, İsa çe Xıdo Zoəy.  Əy məsəkəson həmməy hədəyon mandəbin, voteydəbin: «Yerusəlimədə bə İsa nomi imon vardəkəson ğır bıkə əv nıbe bəqəm? İyoən əvoni bo həbs kardeyro, bə sər kahinon və bardeyro oməni bəqəm?»  Saul isə rujbəruj həniyən de yolə ğıvvə xıdmət kardeydəbe, demiyən hədəyon oqəteydəbe Dəməşğədə jiyə Yəhudiyon, bəvon sıbut kardeydəbe ki, İsa çe Xıdo vəd kardə Məsihe.

Ənəhoy dənıvarde ki, Yəhudiyon bo Sauli kışteyro sui-ğəsd hozı kardışone.  Əmma Sauli xəbə qətışe çımiku. Yəhudiyon şəv-ruj şəhri dərvozə qəviku ğərəvul kəşeydəbin ki, bıkıştın əy.  Əmma Sauli şoqirdon şəvi i aləmədə noşone əv bə səvəx, şəhri divoku evardışone saru.

Sauli Yerusəlimədə xıdmət

Saul oməy bə Yerusəlim, cəhd kardışe ki, umuj bıbu bə Rəbbi şoqirdon, əmma əvon tarseydəbin çəyku, bovə kardeydənıbin ki, əvən Rəbbi şoqirde.  Əmma Barnaba mıdofiə kardışe əv, vardışe həvariyon tono. Bəvon votışe ki, Saul ro şeədə çoknə vindəşe Rəbb, çoknə Rəbbi qəp jəşe deəy iyən çoknə əy Dəməşğədə de ciqə bəyon kardəşe İsa nom.   De jıqoy Saul mande çəvon tono, Yerusəlimədə deyəvon bə ico nəveydəbe, əyoən Rəbbi nomi de ciqə bəyon kardeydəbe.  Əv vey vaxti həsbəhs kardeydəbe de yunanə zıvoninə Yəhudiyon, əve əvon piyəşone Sauli bıkıştın.  İmoniyə boon ımi zınencə bardışone Saul bə Ğeysəriyyə, çəyoən dəro kardışone əv bə Tarsus.

Bı vaxti cəmi Yəhudeyədə, Qalileyədə iyən Samariyədə bo imoniyon icmo əmin-əmonəti bərpo be. İcmo Rəbbi tarsi dılədə jiyeydəbe, de Mığəddəsə Rufi dılvandi ovc kardeydəbe iyən heyve beydəbe.

Eneyi xəş bey

Peter şəhrbəşəhr nəveydəbe, əv oməy Liddədə jiyə imoniyon tono.  Eney nomədə qıləy odəmi tono şe, əv iflic bıəbe iyən həşt sorbe yonqoədəbe.  Peteri votışe bəy: «Eney! İsa Məsih tıni xəş kardeydə! Bəşt, qırdıku bıkə ıştə yonqo!» Eney əlbəhol əşte bə səpo.  Liddə iyən Şaroni cəmat əy xəş vindencən imon vardışone bə Rəbbi.

Tabitə bəyji bey

Yafoədə çe İsa şoqirdon arədə Tabitə nomədə qıləy jen hestbe. Çı nomi məno «Ceyrane». Tabitə hejo çoki kardeydəbe iyən bə kosibon koməqəti kardeydəbe.  Bı vaxtonədə əv noxəş qıniye, marde. Şıştışone çəy cəsəd, noşone kəy penə çəşmədə.  Liddə çe Yafo neziyədə beyro, şoqirdon Peteri əyo bey xəbə məsencən, vığandışone dı kəs çəy dumo iyən əvon oməyn xahiş kardışone: «Rəyrə boy çəmə tono!»  Peter əşte deyəvon dəro qıniye. Əv omencən dəvonişone əv bə penə çəşmə. Vevə jenon həmməy qırdə bin çəy tono. Əvon bəmə-şivən kardeydəbin iyən Tabitə deyəvon beədə dutə şəyon iyən oləton nişo doydəbin.

Peteri bekardışe əvon həmməy otağo, dəzıno oməy, dəmande bo dıvo karde. Çəyo əv odyəsəy bə mardə tərəf votışe: «Tabitə, bəşt!» Jeni okardışe ıştə çəşon, vindışe Peter, nışte.  Peteri qətışe çəy dast, koməq kardışe bəy ki, bəştı bə səpo. Çəyo əy sədo kardışe co imoniyon iyən vevə jenon, bəyji bekardışe Tabitə bəçəvon nav.

In xəbə bə cəmi Yafo pevılo be iyən vey odəmi imon vardışe bə Rəbbi.  Peter xəyli mande Yafoədə, əv dəbboğ Simoni kədə mandeydəbe.

Korneli vində çiyemon

Ğeysəriyyədə Korneli nomədə qıləy odəm hestbe. Əv İtalyan nomədə bıə hənqi sərsabe.  Korneli ıştən iyən çəy xıyzon həmməy mominbin, Xıdo tars hestbe çəy dılədə. Əv bə ehtiyoc bıəkəson xəymandəti kardeydəbe iyən hejo bə dıvobe bə Xıdo.  İ kərə bəruj təğribən peçoştə saat seədə Korneli çiyemonədə vindışe ki, Xıdo mələk oməy çəy tono sədo kardışe əv: «Korneli!» Korneli tars-larzi dılədə edyəsəy bəy, votışe: «Çiçe, çımı əğə?» Mələki votışe bəy: «Iştı kardə dıvon iyən xəymandə koon rəsəyn bə Xıdo, Əy nəzər səğandışe bətı.  Esət bə Yafo odəmon bıvığand, bıdə əvon Peter votə bıə Simoni sədo bıkən.  Əv dəbboğ Simoni dıyokənoədə bıə kədə ğonəğe».  Deəy qəp jə mələk şe bəpeştə Korneli doşe sədo karde ıştə xıdmətəvononədə dı kəsi iyən qıləy mominə etiboynə sərbozi.  Qəp jəşe boəvon bıəyon həmməy iyən vığandışe əvon bə Yafo.

Peteri vində çiyemon

Maşkinə ruji çoştəsəy saat donzə əbi, Korneli vığandə odəmon bə şəhri nez beədə, Peter bo dıvo kardeyro peşe bonisə.  Berdəmədə əv bərk vəşi qəte, harde piyeydəşbe. Xorək hozı kardeədə Peteri qıləy çiyemon vindışe.  Əy vindışe ki, osmon obəy, hovujə parçə ğəzinə ço kınco qətə bıə qıləy çiy bə zəmin evardə be. Parçə səpe har curə çolınqə həyvonon, luzəfırskardə həyvonon iyən pərəndon hestbin.  Qıləy sədo votışe bəy: «Bəşt, Peter, obırın iyən bəhə». Peteri cəvob doşe: «Əslo ne, ya Rəbb! Az ıştə umrədə, nə hərom, nəən mırdolə həyvoni qujdi hardəmni».  Bəvədə sədo dıminə kərə ome iyən votışe: «Mırdol məvot bə Xıdo təmiz votə çiyon».  Se kərə ım tikror be, çəyo ə parçə əlbəhol bə osmon rost kardə be.

Peter şeydə bə Korneli kə

Peter hələn ın çiyemoni barədə şıneydəbe ki, bı vaxti Korneli vığandə odəmon Simoni kəy parse-parse oməyn nez bin, mandin kəybə qəvədə.  Əvon dəmandin bo sədo karde ki, Peter votə bıə Simon iyo mandeydə?  Peter hələ çə çiyemoni barədə no-peqətədəbe ki, bı vaxti Rufi votışe bəy: «Se kəs nəveydə botı.  Bəşt, eşi saru. Tərəddud məkə bışi deyəvon, çumçıko Az vığandəme əvon».  Peter eşəy saru, votışe bı odəmon: «Azim şımə nəvə odəm. Şımə boçi oməşon?»  Əvon cəvob doşone: «Korneli nomədə qıləy sərsa heste. Əv saleh iyən Xıdoku tarsə odəme, Yəhudi xəlğ həmməy hurmət kardeydə bəy. Qıləy mığəddəsə mələki bəy əmr kardəşe ki, tıni bəştə kə dəvət bıkə, bəştı votəyon quş bıdə».  Bəvədə Peteri dəvət kardışe əvon bə kə iyən ğonəğ oqətışe. Maşkinə ruji Peter əşte şe deyəvon iyən Yafoo bıə kali imoniyonən bəvon umjən bin.

Azerbaijani AZ Turkish TR English EN Russian RU Georgian KA Persian FA German DE Italian IT French FR Arabic AR Chinese (Simplified) ZH-CN Korean KO