Xosə tolışon 2022-nə sor həni bino bıə. In yanvara manqi qəzeti piyedəme ovaştom bə elektronə qəzet. Çumçıko ya bəpe əmə abunə bıbəmon, ğıymət bıdəmon bəştə zıvoni yaan ki az ıştəni de ğırbon doy ım ko əşini bə nav. Əve vey no-peqət kardəm, əncəx bə qılə vırə beşe zındənimon ki zındənimon. Tolış bəştə qəzeti abunə bıbobo, bəy hiç ki tərəfo koməqlozim ni.

Im nuyə sorədə bəşmə ımi vote bəzınem ki, qəzet həm dodoqezeti.az saytadə həmən feyzboki qrupon iyən DODO QƏZETİ qrup iyən səhifədə doəbəbe.

       Bəşmə qılə tojə xəbəmən heste. In xəbə çəmə Dodo redaksiyə ofisi çəşməku şeydə. Bəşmə nəzə rosniye piyedəmon ki, redaksiyədə bıə həmmə çiyon az ıştən səmbe. Rosti miz, stul, rəfə, kompyutorun həmmə çımı ıştəniye. əncəx ki miz iyən stulon kanə beyro az  jıqo bə ğərar oməym ki ımsor har çiy tojə bıbo çok bıbo. Həməkəsi bə redaksiyə dəvət kardəmon. Əyo əmə qəzetədə şə materialon ğəbul bəkamon bə barədə mızakiron karde hozomon. Ə çəşmədə həmən Dodo TV- çok ko kardeyroən ğəşənqə loyihonımon heste.

      Im sor az piyedəme çəmə xəlğ deştə layihon, çokə məslohaton bon bə redaksiyə yaan zanq bıkən ıştə fiki bırosnon.

     Az bə çəşim ki, deşımə irodon koməq bıkəmon bəçəmə şinə tolışə zıvoni, çəmə şinə inə zıvoni.

      Dodo redaksiyə 5 sore deştə kərvoni şedə qədə-qədə deştə rostə ro. Bı rodə vey çətinətimon bıə. Az bə dast-poçə bıəm ki çımı koməq bıbo bəştə zıvoni, bəştə milləti, bəştə folklori. Oxonnə soronədə vey kitobonımon nəşr bıən çəmə tolışə zıvonədə.

    Çımı xosə xəlğ nə çəmə xəymandə zoon, kinon nəənki devləti tərəfo koməqmon ni. əve ki az maaş doy zındənim bə koəkon. Ki piyedəşe ki çəy əğıl ko bıkə redaksiyaədə bıvğandon ıştə əğlon az ubəmutem bəvon çiç zıneydəm. Hozo bıkəm cıvonə redaktoron boştə xəlğiro. Hozzoyə redaktoron rosniye çanədə zumon heste ıştə zoon iyən kinon bıvğandənən bo xəlğo ko bıkən boştə umuton. Əve əmə “KƏRVON IŞTƏ ROƏDƏY” devizi çimi bəpeşt dəvom bəkamon ıştə koon.

                                        

“Dodo”

 

 

Azerbaijani AZ Turkish TR English EN Russian RU Georgian KA Persian FA German DE Italian IT French FR Arabic AR Chinese (Simplified) ZH-CN Korean KO