Məzmur 69

1 Ha Xıdo, mıni peroxın,

Ov rost bıə de tosə çımı xırtə,

2 Bə nığılə mırdov eşe-eşədəm,

Holım ni bo səpo mandeyən.

Bə nığılə ovon ğərğ bıəm,

Ovəyzon mıni bardeydən.

3 Fəryod kardeyku tağəti qınim,

Xıdo çəş kardeyku

Çımı xırtə hışk be, çəşonım nuri qıniye.

 

4  Hədərisə bəmı nifrət kardəkəson

Çımı səy muysən veyin.

Nohəxə vırədə bəmı deşmen beşəkəson,

Mıni məhv karde piyəkəson ğıvvəynin.

Nıdızdə çiyon çknə oqordıniye bəznem?

5 Ha Xıdo, Tı zıneydəş beağıləti kardəme,

Çımı qınon Iştıku niyoni nin.

 

6 Ha Ləşğəron Kulli-İxtiyor Xıdovand, Tıni çəş kardəkəson

Bıdə bəçəmı qorə xəcolət nıkəşın.

Ha İsraili Xıdo, botı nəvəkəson

Bəçımı qorə xəcoləti dılədə nımandın.

7 Iştı roədə çımı səpe rısvoəti eməy,

Xəcoləti eqətışe çımı dim.

8 Boştə boon açin bim,

Boştə moə zoon oqay hisob bim.

9 Iştı kəy ğıryəti sutşe-evoşnişe mı,

Tıni təhğir kardəkəson rısvoəti

təhğiron jiədə mandim.

10 Çımı rujə qətey, bəmey jıqo,

Bomı rısvoəti hisob kardışone.

11 Az bəştə cıl dəqəteədə

Bəmı pesırəyn.

12 Dərvozə vədə nıştə odəmon çımı ğırbıri kardeydən,

Sərxoşon qəvədə bə mahneə kəlimə oqardim.

13 Az isə, ha Kulli-İxtiyor, Bətı dıvo kardeydəm.

Ha Xıdo, mınosib zınə vaxti

Bəştə bolə mehibbəti xoto bəmı cəvob bıdə,

Çumçıko Bəştı doə perəxmoni etibo kardəme.

14 Mıni peroxın, bə mırdov enışum,

Bıdə ıştə deşmenonku,

Nığılə ovonku xılos bıbum.

15 Bıdə ovəyzon mıni nıbən,

Nığıliyon mıni enıbən,

Bıdə ıştə qəvi çımı səpe vi nıkən.

16 Ha Kulli-İxtiyor, bəmı cəvob bıdə,

Çumçıko Iştı mebibbət çoke.

17 Dimi niyo məkə Iştə çı bandəku,

Rə cəvob bıdə, çumçıko əzob kəşeydəm.

18 Bırəs, çımı coni ozod bıkə,

Mıni çımı deşmenonku xılos bıkə.

 

19 Bəçımı sə omə rısvoəti,

Beabruəti, xəcoləti zıneydəş,

Çımı deşmenon həmə Iştı çəşi vədəy.

20 Rısvoti arıştışe çımı dıl,

Buni çanə beçarəm.

Vey nəvəym, bəçımı holi mandəkəs pəydo nıbe,

Çanə nəvəym dılvandi doəkəs nıbe.

21  Bəmı harde əvəzi zəhə doşone,

Təşi qəteədə sırkə doşone.

 

22 Çəvon surfon boəvon tələ bıbu,

Boçəvon mıttəfiqon səl bıbu.

23 Siyo emu bəçəvon, çəşon nıvindın,

Hejo peştəsi bımandın.

24 Bıdə Iştı ğəzəb emu çəvon səpe,

Bıdə Iştı ğıyzi həkkə bıqətı əvoni.

25  Vironə bımandın çəvon nıştəcon,

Təyli bımandı çəvon çıdon.

26 Çumçıko təğib kardışone Iştı jə inson,

Iştı yarəjə kardə insonon dardi bəvon səkuyə doydən.

27 In taxsırkoron həniyən taxsırkor bekə,

Iştıku bəroət səy nıznın.

28  Bıdə çəvon nomon bekardə bıbun jimoni kitobo,

De salehon bə ivırə nıvıştə nıbu.

 

29 Az məzlumim, dardi odəmim,

Ha Xıdo, Iştı perəxmon mıni barz bıkə.

30 De ilahiyon həmd bahandem bə Xıdo nomi,

Şukur karde-karde Əy barz bəkardem.

31 Mol-mələ ğırbonisən vey

Im bə Kulli-İxtiyori xoş bome,

Şoxonış, nanqıronış bıə neqosən vey

Im Bəçəy xoş bome.

32 Bıdə ımi vində məzlumon şo bıbun,

Ha bo Xıdo nəvəkəson bıdə şımə dıl obıbu.

33 Çumçıko Kulli-İxtiyor fəğıron sədo məseydə,

Əsir eqıniyə Bəştə xəlği xor diyə nıbəka.

 

34 Zəmin, osmon, dıyon, əyo bıə bəyjiyon

Bıdə bə Kulli-İxtiyori həmd bahandın.

35 Çumçıko Xıdo Sioni pebəroxne,

Əv Yəhudə şəhron bərpo bəkarde.

Çəy xəlğ əvırəy mılk bəqəte məskən ebəğande,

36 Əvırə Boştı ğulon fərzəndon irsi ğəzinə bəmande,

Xıdo nomi piyəkəson əyo səbəso bəben!

 

 

Azerbaijani AZ Turkish TR English EN Russian RU Georgian KA Persian FA German DE Italian IT French FR Arabic AR Chinese (Simplified) ZH-CN Korean KO