Peter çe Korneli kədə

Oruji əvon oməyn bə Ğeysəriyyə. Korneli bə çəşbe əvoni iyən dəvət kardəşbe ıştə ov-avlodon, nezə duston.  Peter omeədə, Korneli beşe bəçəy pişvoz, eqıniye bəçəy po, səcdə kardışe bəy. Əmma Peteri rost kardışe əv, votışe: «Bəşt, azən bənə tı qıləy odəmim».  Peter de Korneli qəp jəy-jəy dəşin bə kə, vindışe iyo xəyli odəm qırdə bıə.  Əy votışe bəvon: «Şımə ıştən zıneydəşon ki, bə Yəhudi ğədəğəne de açinə odəmi mij qəte iyən bəçəy kə dəşe. Əmma Xıdo nişo doşe bəmı ki, az hiç qılə insoni mırdol iyən notəmiz hisob nıkəm.  Əve ım odəmon çımı dumo omeədə, az etiroz nıkardə oməym deyəvon. İcozə bıdən, esə bıparsım şıməku, şımə boçi vığandıone ım odəmon çımı dumo?»

 Korneli votışe: «Se ruj çımi bənav, bı vaxti peçoştə saat seədə az ıştə kədə dıvo kardeydəbim, iberdəmədə tanədəş aski-viski doə libosbətanə odəm mande çımı navədə. Əy votışe: “Korneli, ıştı dıvon məsəbin iyən ıştı kardə xəymandə koon bə Xıdo rəsəyn.  Dəro bıkə odəmon bə Yafo, Peter votə bıə Simoni dəvət bıkə, əv dəbboğ Simoni dıyokənoədə bıə kədə ğonəğe”.  Az əlbəhol vığandıme odəmon ıştı dumo, vey çok karde oməyş. Esə əmə həmməy iyomon, Xıdo huzurədə, piyeydəmone bıməsəmon ə sıxanon ki, Rəbbi hamyəşe bətı ki, bıvoti bəmə».

Peter dəmande bo qəp jəy: «Esə az sərəseydəm ki, Xıdo həğiğətən tərəfkeşəti kardeydəni.  Əv ğəbul kardeydə har milləto bıə, Çəy ehtiromi oqətə iyən əməlisaleh bıə odəmi! Xıdo bə İsrail xəlği Iştə Kəlomi vığandışe, de İsa Məsihi vositə aşti kardə Şoyə Xəbə rosnişe, Əv çe həmməy Rəbbe.  Yəhya xəlği bə vəftiz sədo karde bəpeştə Qalileyəkuş qətə çe Yəhudeyə har vırədə bıəyon şımə zıneydəşon.  Xıdo məsh kardışe de Mığəddəsə Rufi iyən ğudrət doşe bə Nazaretıjə İsa, Əvən xəymandəti karde-karde, har vırəy nəvəy, iblisi əsorəti jiyədə bıə bə odəmon həmməy şifo doşe, çumçıko Xıdo Deəybe.  Əmə şoydimon bə İsa Yəhudiyon məmləkəti har vırədə iyən Yerusəlimədə kardə koon həmməy. Bə çomex kəşəşone Əv kıştışone.  Əmma Xıdo seminə ruji bəyji kardışe Əv, imkon doşe Bəy ki, bə odəmon zahir bıbu.  İsa bə həmə xəlği ne, çe Xıdo navo səçın kardə bə şoydon, yəni boəmə zahir be, komon ki Çəy mardon dılədə bəyji bey bəpeştə Deəy bə ivırə hardımone iyən peşoməmone.  Bəməhon isə əmr kardəbe ki, bə odəmon bəyon bıkəmon iyən şoyd bıbəmon ki, Xıdo məhz Əy təyin kardəşbe bo bəyjiyon iyən mardon mıhokimə kardeyro.  Həmə peyğəmbəron təsdığ kardeydən ki, Bəy imon vardə har kəsi qınon Deçəy vositə baxşə beydən».

 Peter ımoni qəp jə vaxti Mığəddəsə Ruf nozil be bəy quş doəkəson həmməy.  De Peteri ivırədə omə Yəhudiyə imoniyon hədəyon mandin ki, Mığəddəsə Ruf bə imon omə co millətonən nozil be.  Oxo əvon məsəşone ki, çoknə ım odəmon noməlumə zıvononədə qəp jəydən iyən Xıdo mədh kardeydən. Peteri dəvom kardışe:  «Im odəmonən bənə bəmə Mığəddəsə Rufi səşone. Kiysə ğədəğən karde bəzıne bəvon de ovi vəftiz bey?»  De jıqoy əv hamyəy bəvon ki, de İsa Məsihi nomi vəftiz bıbun. Çəyo kəsoybi xahiş kardışe ki, Peter həniyən kamişə mıddət deyəvon bımandı.

 

Peteri Yerusəlimədə izoh kardəyon

 Həvariyon iyən Yəhudeyədə bıə imoniyon həmməy məsəşone ki, co millətonən ğəbul kardəşone Xıdo kəlom.  Peter bə Yerusəlim omeədə Yəhudiyə imoniyon dəmandin əy mızəmmət karde,  votışone: «Tı bə sınnət nıbəkəson kə şəş, deyəvon ivırədə xorəkı hardə!»

 Peter dəmande boəvon de təfsiloti izoh karde:  «Az Yafo şəhrədə bim, dıvo kardeədə berdəmədə qıləy çiyemon vindıme: bənem hovujə parçə ğəzinə ço kınco qətə bıə qıləy çiy osmono evardə be, mande çımı vədə.  Edyəsəym bəy, vindıme çəy səpe zəminisə jiyə çolınqinon, əşivoə həyvonon, luzəfırskardəyon iyən pərəndon hestin.  Çəyo az məsəme qıləy sədo bəmı votışe: “Bəşt, Peter, obırın iyən bəhə!”  Az votıme: “Əslo ne, ya Rəbb! Hiç vaxti nə hərom, nəən mırdolə çiy bəçımı qəvi qıniyəni”.  Osmono omə sədo dıminə kərə votışe bəmı: “Mırdol məvot bə Xıdo təmiz votə çiyon”.  Im se kərə tikror be bəpeştə, ımon həmməy ijən bə osmon rost kardə be. Bı ləzədə Ğeysəriyyəo çımı tono vığandə bıə seqlə merd pemande çımı mandə kəy vədə.  Rufi bəmı votışe ki, tərəddud nıkəm bışum deyəvon. Çəmə imoniyə boon bıə ım şəş kəsən demı bə ico oməymon bə həmonə merdi kə.  Ə merdi qəp jəşe boəmə ki, çoknə ıştə kədə mələk vindəşe. Mələki votəşe bəy: “Odəm bıvığand bə Yafo, Simon nomədə bıə Peteri dəvət bıkə. Deçəy bətı votə sıxanon, həm tı ıştən, həmən ıştı kəy xıyzon həmməy xılos bəben”.

Az dəmandim bo qəp jəy Mığəddəsə Ruf bəvonən nozil be, çoknə sıftə bəmə nozil bıəbe.  Bəvədə bəçımı yod oməyn Rəbbi votə ın sıxanon: “Yəhya de ovi vəftiz kardışe, əmma şımə de Mığəddəsə Rufi vəftiz kardə bəbeşon”.  Əve, qirəm Xıdo, bə İsa Məsihi imon vardə bəməhon doə həmonə baxşə bəvonən doşebu, az kim bə Xıdo koy vəynə beşum?»  Əvon ın sıxanon məseədə həni etiroz karde nıznəşone iyən dəmandin bo Xıdo mədh karde, votışone: «Demiyən jıqo məlum be ki, Xıdo bə co millətonən imkon doəşe ki, əvonən tobə bıkən, bə jimoni soyb bıbun!»

Antioxiyədə bıə imoniyon icmo

 Stefani kışte bəpeştə bino bıə təğibi səkıştədə pərən-pərən kardə bıə imoniyon oməyn beşin de bə Finikiyə viloyət, ləpək Kipr iyən Antioxiyə. Əvon əncəx bə Yəhudiyon rosnişone Xıdo kəlom.  Əmma çəvon dılədə kali kəson, Kiprıj iyən Kirenəvıjə imoniyon oməyn bə Antioxiyə, Rəbb İsa barədə Şoyə Xəbə bo co millətonən qəp jəşone.  Xıdo ğudrət deyəvonbe, əve vey kəsi imon vardışe, ğəbul kardışone Rəbb.

 Bı barədə xəbon oməyn rəsəyn bə Yerusəlimədə bıə imoniyon icmo iyən vığandışone Barnaba bə Antioxiyə.  Barnaba oməy rəsəy əyo, vindışe Rəbbi lutf, şoybəsə be iyən ehandışe har kəs ki, əvon dılisıxt bəfomand bımandın bə Rəbbi.  Barnaba xəymandə odəmbe, çəy dıl purbe de Mığəddəsə Rufi iyən imoni, əve vey odəmon imon vardışone bə Rəbbi.  Çəyo Barnaba şe bə Tarsus ki, Sauli bıvindı əyo.  Əv Sauli vindencən, vardışe əv bə Antioxiyə. Əvon i sor mandin Antioxiyədə bıə imoniyon icmoədə, təlim omutışone bə vey odəmon. Məhz Antioxiyədə iminə kərə dəmandin bə şoqirdon məsihiyon votey.

   Bı vaxti Yerusəlimo kali peyğəmbəron oməyn bə Antioxiyə.  Çəvon arədə Aqab nomədə i kəs əşte, de Rufi vositə peyğəmbərəti kardışe ki, dınyoədə bərkə vəşyəni bəbe. Im vəşyəni ğeysər Klavdi vaxtədə be.  Əve şoqirdon bə ğəror oməyn ki, har kəs çanə doy bəzıne koməqəti bıkə boştə Yəhudeyədə jiyə imoniyə boon.  Əvon jəqoən kardışone, vığandışone Barnaba iyən Saul ki, qırdə kardə bıə ianon bırosnın bəçəvon sipirişon.

 

Azerbaijani AZ Turkish TR English EN Russian RU Georgian KA Persian FA German DE Italian IT French FR Arabic AR Chinese (Simplified) ZH-CN Korean KO