15 iyun –çəmə xəlği taleyədə yolə əhəmiyyətinə rujonədə qıləy, Milliyə Perexomonə Ruje. 1993-nə sori iyun manqədə çı Heydər Əliyevi dıminəkərə Azərboyconədə bə hakimiyyət oqarde-oqarde xıloskorəti missiyə bə vırə rosniye bəçəmə xəlği tərəfiku çəmə devləti perexemoni təki ğeyd kardə beydə. Iştə vətəni, xəlği piyə, həmonə çətinə, dojinə rujon dəhşəton jiyə, hodison deştə çəşon vində insononro 15 iyun əsl perəxəmoni tarixi, çı Azərboycon xəlği mehkəmə mıborizə tarixe.
Bəçəmə xəlği tarixi de ğızılə hərfon nıvıştəbıə 15 İyun – De Milli Perəxomonə Ruj mınosibəti  “DODO” qəzeti redaksiyə heyyəti nomo çəmə xəlği  səmimi ğəlbo təbrik kardəmon, çəmə mıstəğilə devləti firavon iyən viriskiyə vəomə xoto ıştə fəoliyyətədə bə har  kəsi ovandon noc kardəmon.

Azerbaijani AZ Turkish TR English EN Russian RU Georgian KA Persian FA German DE Italian IT French FR Arabic AR Chinese (Simplified) ZH-CN Korean KO