Hurmətinə Xanlar Ağamirzə zoə Həmidov, Bəşmə xəşəconi, xoşbəxtəti, firovonəti, Azərboycon xəlği xoto veyşaxəyn iyən şımə məsul fəoliyyətənuyə ovandon noc kardəmon“,

Iştə elkə jimonioliyyəti həmmə  sahonəhəniyən yolə tərəğği bə dast vardey, çəy beynəlxəə nufuzi ğoymi şımə səbəroə səyon Bəşmə həxin be-be nufuz iyən hurmət doəşe  ğəzənc kardey.

“DODO” Redaksiyə heyyəti nomo şıməni təbrik kardeydəmon.

Xanlar Ağamirzə zoə Həmidov 1954 –nə sori Liki rəyon  Çayrud diyədə moəo bıə. 1972-ə sorədə çı Azərboycon  Pedoqoji İnstitutu (esətnə ADPU) bə Azərboycon zıvoni iyən ədəbiyyoti fakultə daxil bıə. İnstituti sə karde bəpeştə 1978-nə sorədə Lik rəyoni Muğan Yeniqışlaq diy 8-sorinə məktəbi miəllim təyin kardə bıəbe.  1988-nə sorədə liki rəyon Andurma diy 8-sorinə məktəbədə director mıovini vəzifədə ko karde bino kardəşe.

2007-nə sori avqusta manqiku  debə esətnə vaxti ğədər çı Liki Rəon İcro Hakimiyyəti  səri Çayrud kənd inzibati ərazi dairəsi səpe icro nımoyəndə vəzifədə ko kardeydə.

Çəy iminə şeir 1976-nə sorədə Sumqayıt səhrədə “Sosialist Sumqayıtı”  qəzetədə dərc kardə bıəbe.

Bə dobvrədə çı devri mətbuatədə mıntəzəm çap karde bino bəbe.  Eyni vəxtədə, Lik  rəyonədə dərc kardə bıə  de “Bolluq uğrunda” qəzeti əməkdoşəti kardəşe iyən ın qəzetədə rəhbərəti kardəşe  “ Qayaların səsi” ədəbi ibemoni iyən  co nıvıştəyon ədəbi nımunon şərhon nıvıştəşone.

Xanlar Həmid “ Bir ovuc torpaq”, “Yazıçı”, 1990, “Babək Xurrəmi”, 1993, “Təki məni duyan olsun”, 2003, “Bir sevgidən doğulan”, 2011 iyən co kitobon mıəlife.

Vey dırozə soron  Zərduşt təli umutə X,Həmid sıftə “Zərduşt Peyğəmbər”

mənzum  fociyə, peso “Əsrarəngiz din-mənəviyyat abidəsi Zərdüşt təlimi”, “Avesta” nominə çəy elmi məğolə de “525-ci qəzet”  vositə pevılo bıə.  Əv, Zərduşt təlimi omuteyro  çandə kərə bə İran İslam Respublikə- de zərduştəti anqıl bıə vıron səyohəton kardəşe.  Çımon nəticə be ki,  2017-nə sorədə Azərboyconədə iminə kərə de  Xanlar Həmidi tərcumə Zərduştə zıvoni əsos mığəddəsə kitob bıə çı “Avesta” “Yeşiton” hissə  de “Avesta” nomi  Azərboyconi zıvonədə nəşr kardə bıə.

Xanlar Həmid esə “Avesta” -ə dıminnə hissə iyən ıştə şeirə kitobon səpe ko kardeydə. Mənzum faciələri: 1  ” Babək Xurrəmi ” 2 “Zərduşt peyğımbər “, 3 ” İmam Hüseyn”. Poemon: 1″ Savalan”, 2 “Qiymet “. 1984- nə sorədə ” Yazıçı ” nəşriyyoti  Nuyə sədon poeziya 1 kitobədə 16 şeiriş çap kardə bıə. 1992-nə sori dekabrədə “Aydınlıq ” qezeti çı Xanlar Həmidi ” Talış dağlarında Babəkin izləri ” nomədə  elmiə  məğolə derc kardışe. Məğolə yolə qılə rezonans vardışe. Çı Xanlar Həmidi Lik rəyon mədəniyyət kədə dı kərə yubiley tedbiri dəvoniyə bıə.  Xanlar Həmidi kitobon rəy nıvıştə alimonku professor Xeyrulla Məmmədov, Professor İslam Qəribli, professor, əməkdar elm xadimi, Qəzənfər Kazımov, ABŞ Harvard Universitetinin adyunkt professoron bıən.

LERIKIMDƏDIR

Qızyurdu uzaqda xəyala dalıb,
Uca Cengesədə quş yuva salıb,
Bu dağlar Babəkdən yadigar qalıb,
Ərlərin məkanı Lerikimdədir.

Zirvələr boylanır öz duvağından,
Qayalar yapışıb öz papağından,
Xətai içibdir Xan bulağından,
Nağılı, dastanı Lerikimdədir.

Söykənib yamaca, al əefasını,
Çək öz ciyərinə yaz havsını,
Neylirsən həkimin sən dəvasını,
Hər dərdin dərmanı Lerikimdədir.

Bülbüller qovuşur gülünə burda,
Daşlar həna yaxır əlinə burda,
Çöllər sığal çəkir telinə burda,
Könlümün heyranı Lerikimdədir.

Seyr edək a dostlar dərəni, düzü,
Canına can versin çeşmənin gözü,
Burda tükənməz ki, ruhumun sözü,
Dostun mehribanı Lerikimdədir.

Mən Xanlar Hemidəm, dağlar şairi,
Bizim yaylaqların oldum əsiri,
Sevdim bu torpağı, sevdim bu yeri,
Sözümün unvanı Lerikimdədir.

SÖNMƏZİM

Sinem Ağrıdağda dağlanıb, balam,
Üreyim başından oxlanıb, balam,
Ruhumun qolları bağlanıb balam,
Sənin qədərindən imiş, Sönməzim!

Mənim can evimdə yanar hey atəş,
Ümid zemilərim quruyan kuləş,
Duyğu çöllərimi güldürən günəş,
Sənin səhərindən imiş, Sönməzim!

İçimdə dolaşar acı küləklər,
Könlümün əlində solar çiçəklər,
Məni tərk eyləyib uçan mələklər,
Sənin şəhərindən imiş, Sönməzim!

O gün xəyalımda son zəngin kimi,
Getdi öz evinə hər dayı, əmi,
Ömür limanıma yan alan gəmi,
Sənin kədərindən imiş, Sönməzim!

Allahım, gözlədim səndən bir cavab,
Bari bircə kərə soraydın hesab,
Fələyin adıma yazdığı kitab,
Sənin xəbərindən imiş, Sönməzim!

Xanlaram, üreyim mene üzengı,
Sözümün boynunda lale çelengı,
Xezan torpağında üzünün rengı,
Menim çiyerimden imiş, Sönmezim!!!

Xanlar Həmid, Lerik, Çayrud

Şair, dramaturq, azərbaycan yazıçılar birliyinin üzvü

Azerbaijani AZ Turkish TR English EN Russian RU Georgian KA Persian FA German DE Italian IT French FR Arabic AR Chinese (Simplified) ZH-CN Korean KO