DODO QƏZETİ NOMİ  BƏÇƏMƏ AZİZƏ BOYLİYON: VƏLİŞAH ƏLİYEVİ, ƏĞƏŞ MİRZƏYEVİ, KAHİN MİRZƏLİZADƏ İYƏN RƏŞAD HƏSƏNOVİ  VƏFAT KERDEY-RO BƏÇƏVON XIYZONON İYƏN NEZƏ ODƏMON DILVANDİ DOYDƏMON. XIDO RƏHMƏT BIKƏ BƏÇƏMƏ  BOON. IN MANQ BOƏMƏ VEY ÇƏTİN BE…  AZİZƏ

TOLIŞƏ XƏLĞ XIDO SƏBR BIDƏ BƏMƏ. VIRONIŞON VƏYŞT BIBO.

Liki rəyon Ozobijon diyo Mirzəyev Əğəşən ın manq bə rəh-mət şə.

Bəçəy xıyzoni iyən əğlon səbə -səlomti doydəm. Əğəşə mamu  çı diy kitobxonə mu-dir ko kardışe debə ıştə jimoni oxo. Bə vaxton əğılbimon vey çiyon bəsə dəşedənıbimon. Əncəx esə bəsə dəşedəm ki Əğəş Mirzəyev vey sə-vodinə şair, jurnalis

həmmən çokə xıyzon soyb bıə.  Çı  diy siprişondə qələybe Əğəşə mamu. Har kərə vaxtım beədə əqınim axtar əkəy əy. Bəmı  dastək əbiy. Əvoti ki detı fəxr kardəm. Dəvom bıkə ıştı qətə ro duzə roye.  Xıdo rəh-mət bıkə bəy.

 

Xoto piyə odəmonədə rəhmətlik Merzəli zoə Kahini vəfot karde xəbə bəmı vey qon oməy. Həmən ğəribə  məholədə bı çətinə vxatonədə çəy məydi bə vətən varde vey zobin bıə. Xıdo bəçəy bon amu əğlon bə di həmmə odəmon səbr bıdə.

Xıdo Kahini rəhmət bıko.

İmamverdi Həmidov

Masalli, Kuləton

2020 sor bəy nıbəy bəbəy…
…ım sor i kərə orəxə bəbəy….
…çı qonə sor be….
….dəşı bədə xəbon səpıyəndı omey…
….iqlə xəbə şoku benışəy co bədə xəbəy oməy….
…ƏLİ şey…VƏLİŞAH mamu şey…KAHİN şey….
…həmən deştə milləti darde şen…
..norəhət şen….
JİMON HESTE BƏDƏ MARDE ZƏHƏRİN,
MARDE HESTE BƏDƏ JİMONİ MOLYƏTİN….
…İNSON JİMON KARDEƏDƏ IŞTƏ ELİ, IŞTƏ OBƏ DARDONON IŞTƏ DARD ZINƏJE BIZNƏN Kİ ƏSL İNSON ƏVE…
…İQLƏ IŞTƏNİ FİKİR KARDƏKƏSİ İNSON HİSOB KARDE ƏBINİ….
…marde XIDO əmre…
..XIDO koədə ğusur əbıni…INSONİ JİMONƏN, MARDEYƏN BƏ BE MIBORƏK BIBU….
..IŞTƏ ELİ, OBƏ DARDİ JİMON KARDƏKƏSON MARDƏNİN…çəvon ruh çəmə TOLIŞİ MƏHOLİ səpe bəbe….çəmə qonə ruji ıştəni sipər bəkan…əvon şəhidin….əvon deştə marde əməni tikən bəyəndı nez kardışone….
….bəşmə çokə ro…
….şımə vırə behiş bıbu….
…XIDO ŞIMƏNİ RƏHMƏT KƏ..
…ŞIMƏ RUH IŞTƏ MİLLƏTİ TƏRƏFO HEJO ŞO BIBU, ÇIMI MİLLƏTİ YOLƏ ZOON!!!

Elcin Yusifzadə

Azerbaijani AZ Turkish TR English EN Russian RU Georgian KA Persian FA German DE Italian IT French FR Arabic AR Chinese (Simplified) ZH-CN Korean KO