Az Yavər Əkbərovi de Çimi dust Yunus miəllimi vositə oşnə bıəm.

1951-nə sorədə çımı pıə Nəzər merd mini bardışe bə Lankoni Tibb məktəb.

Əyo de Ninalovıjə Yunusi imtahon domone.

Əmə əslış çı Ğızıləvoku bıə Əli kədə mandəbimon.

Dı  kəs divojə balon 20 ruj Lankonədə mandimon, imtahon domone. İmtahoni bəbest çəmə nom iyən  tələbon ğəbul siyohi enıqıne. Əmə  ku-pəşimon bə di oqardimon. Həstminə sinifi dəvom  kardımone Bırədiqo milyona məktəbədə. Həştminə sinfi bə sə jəy bəpeşt az ğəbul bim bə Lankoni Pedaqoji Texnikum.

Ço sor texnikomədə hande bəpeşt 1956-nə sorədə bə Koləton di miəllim təyin kardə bin.

1959-nə sorədə Kəkul Rzayev, Əhməd Səmədov iyən az bə Sığdaş diy məktəbi miəllim təyin bimun.

1963-nə sorədə Yunus Əkbərov bə Sığdaş diy urusə zıvoni miəllim təyin be. Əmə vey vaxti duston i vırədə bo ko karde bino kardımone.

Yunus miəllim çe kollektivi sevimlibe. Məktəb dı novbəynəbe. İ ruj bə kə omeədə Yunus miəllimi votışe:

-Az dukonəvon Mədət Zohrabovi beaburi bəkam.

Votıme: – boçi?

Votışe:  – Çəy hırdənon royku dəvardeədə sıxan kardəşone bəmı.

Az nıhaştıme Yunus miləllim də Mədəii dave bıkən.

Maştənəy Yunus miəllim oməy bə məktəb  maçə kardışe çımı dimku.

Parsəym boçi jıqo karde?

Votışe ki, çımı pıə votışe bəmı, bışiş Bağır miəllimi dimiku maçə bıkəyş.

Əmə dıyninən handəbimon institutədə.

Tovıstonə sesiyaəda bə Yunus miəllimi tono şeədə oşnə bəbimon de çəy qədə bilə Yavəri.

Yunus miəllim kuə ruyəku əməliyyot be iyən bə rəhmət şe.

Az Yunus miəllimiku bəpeşt Sığdaşədə 15 sor məktəb direktoru  ko kardənin bim. Yunusi 3 kinə  oroxnişone çımı ko kardə məktəbi. De Ələkbərovon xıyzoni çımı əloğə dəvom kardeydəbe.

Yavər Ələkbərov dəvət kardışe mıni bəştə zoə vəyə. Vəyə vey təm-tərağin dəvarde. Rəyonu har vırəku qonağon oməbin. Maliyyə şobə mudir de Əkbər Əkbərovi bə i miz eqıniyəbimon. Az çokə şeronım votıme. Əkbər Əkbərovi votışe. Bağır miəllim bə çıci ehtiyocı bıbu az hozzom. Votıme yonzə nəfər hırdənim heste. Zoə kəxıvand kardəme. Kəşon ni. Votışe ki, maşki boy bə rayon. Bəti kredit bədom banqo.

Əkbər Əkbərov bəmı de çə devri puli 5000 mənot kredit doşe. De ə puli dutıme ıştə zoə kə. Xıdo rəhmət bıkə Əkbər Əkbərovi.

Yavər Əkbərov bə yolə nəsli mənsube, çokə merdi zoəye. Əv çı Sadiq bəqi nəvəye. Çi Ninalovi yolə nuninə hampo bıə.

Çımı pıə Həzər əğə əvoti:

-Əmə Mirtagi iyən çəy zoon  bə vişə lozimin  kəy doyonro şeədə Sadiq əgə əvoteybən. Ha  Mirtagi day, boənən çımı nunu bəhənən. Tovıstonədə tojə qandımə nunu de anqivini əhəymon. Vey səğbi əvotimon bə Sadiq əgə.

Yavər əgə dayonən Aşurin diyo  Şahmar, Salman miəllim, Devlət doktor yolə hurmətinə merdon bıən.

Həci Yavər Ninalovi diy ali təhsilinə memari zoəye. Əv çəmə diy xəy-şərədə şirkət kardə. İştənən vey ğonəğpərəst qıləy şəxsiyyətey.

 

Bağır Coşğun,

Masalli, Kuləton

Azerbaijani AZ Turkish TR English EN Russian RU Georgian KA Persian FA German DE Italian IT French FR Arabic AR Chinese (Simplified) ZH-CN Korean KO