AYAQQABI i. şo, lınqəğab, duvəndi.

AYAQQABIBİÇƏN i. şoduj.

AYAQQABIÇI i. şoduj.

AYAQQABILI s. şobətan; ayaqqabılı uşaq məşobətanə əğıl.

AYAQQABISAT AN i. şoəhvat.

AYAQQABISIZ s. beməşo, poəvo, pobənəso. AYAQQUYRUQLULAR i. zool. lınqəduminon.

AYAQLAMAQ f. hastey, jipo oqətey.

AYAQLANLIRMAQ f. səpo rost kardey, poysə rost kardey.

AYAQLANMAQ f. hastə bey, jipo mandey.

AYAQLAŞMAQ f.   1. po-bə-po pıyey; 2. rosniyey, dərəsey; mən sizinlə ayaqlaşa bilmərəm az dərəse əzınim bəşmə; zəmanə ilə ayaqlaşmaq zəmonə nəbzi qətey.

AYAQLATDIRMAQ f. hastovniyey, hast-hast kardovniyey.

AYAQLATMAQ   f.   hastey,   hast-hast  kardey  (kaştıqıli i.c.ç.).

AYAQLI  s. lınqin.

AYAQLI  i. dial. selınqə (mi təpen kardeyro).

AYAQLIQ i. 1. jipo, pobast; heykəlin ayaqlığı heykəli pobast;

  1. məşo səpe; 3. memar. sun; 4. inş. koqo; 5. dial. şındı, sırd.

AYAQÖLÇƏN i. təb. lınqəpam.

AYAQSEYi. lınqəseyr; ayaqseyrinə çıxmaq bə lanqəseyr beşey.

AYAQSIZ s. belınq.

AYAQTUTAN i. təb. lınqəqət.

AYAQUCU z. poy; evə ayaqucu dəydim poysə qınim bə kəy.

AYAQÜSTÜ z. poy, səpo; ayaqüstü nahar etmək səpo nəfo hardey.

AYAQÜSTÜLÜK i. poyti, bobərçinəti (vəyədə i.c.ç.); ayaqüstülük etmək poysəti kardey, bobərçinəti kardey, poysə xıdmət kardey.

AYAQÜZGƏCLİLƏR i. zool. lınqərişəxolinon.

AYAQYALIN s. poəvo, pobənəso; ayaqyan gəzmək poəvo, pobə- nəso nəvey.

AYAQYALINLIQ i. poəvoəti, pobənəsoəti; kosibəti.

AYAQYEi. lınqəvırə, lınqi vırə.

AYAQYOLU i. lınqəro, cərulə, tualet, ovdast. AYALQA i. dial. ləğəb.

AYAMA i. dial. nomləkə, aybləkə, ləğəb.

AYANAT i. dial. koq, dastqət; ayanat etmək koməq kardey, dast qətey.

AYAR1 i. qəp. xalisə kıvlə.

AYAR2 i. qəp. əyor.

AYAT i. diyəkə: ayət.

AYAZ I s. 1. pokə (zımıstoni osmonədə); 2. şəxtəyn; ayaz ge- cələr şxtəynə şəvon; II i. 1. pokə, şəxtə; bayırda ayaz var daşt- ədə pokəye; 2. sızğə, sızğəvo.

AYAZIMAQ f. 1. pokə kardey, obey (vo); hava ayazıyıb həvo

pokə kardəşe; 2. dəbiyey, sızğəvoy qıniyey; 3. ıştə həvo dəqiş kardey; 4. çok bey (səhhəti); 5. bəştə omey, osəmey; o, elə bil sərxoşluqdan ayazıdı əv jıqobızın sərxoşətiku osəməy.

AYAZITMAQ f. 1.  bə sızğəvoy  doy, sızğəvoədə  oqətey; 2. dəbyovniyey; 3. ıştə həvo dəqiş kardey; 4. osəmey.

AYAZLAMAQ f. 1. pokə bey, obey (vo); 2. dəbiyey.

AYAZLI s. əvo, pokə; ayazlı gecə pokə şəv.

AYAZLIQ i. 1. pokə şəv ya ruj; 2. dial. cıl.

AYAZLILIQ i. poti.

AYBAAY z. manqbəmanq.

AYBALIQ i. zool. ovşumə moy.

AYBAŞI i. manqəsə, olət, menustrasiyə (jeni).

AYBAŞIDANQABAQKI s. təb. navmanqəsə, navolət, navmen- ustrasiyə.

AYBƏNİZ s. ovşumdim, ovşumsıfət.

AYBƏNİZLİ s. ovşumsıfət, ovşumdim.

AYÇÖHRƏLİ s. ovşumsıfət, ovşumdim.

AYDAİLDƏ  (bir  dəfə)  z.  manqədə-sorədə (i  kərə),  çısor-

bəsor, çımanq-bəmanq; aydaildə bir dəfə gəlmək çısor-bəsor i kərə omey, manqədə-sorədə i kərə omey.

AYDAN-AYA z. manqobəmanq, manqbəmanq.

AYDIN I s. 1. sof, pok, ruşin; aydın səma pokə osmon, aydın hava pokə həvo, aydın gecə pokə şəv; 2. bərmalə; aydın tələffüz bərmalə tələffuz, aydın səs bərmalə sədo, aydın xətt bərmalə xətt; II z. sof-sofi, pok-poki, bərmalə; aydın eşidilir bərmalə məse beydə;  aydın  danışmaq  sof-sofi  qəp  jəy,  aydın  cavab  vermək bərmalə cəvob doy, aydın təsəvvür etmək sof-sofi təsəvvur kardey; III xəbə mən. bərmaləye, məlume, sofe; hamıya aydındır ki… bo həməkəsi bərmaləye ki…; aydın etmək sof kardey, bərmalə kardey, kaşi bə dim bekardey; aydın olmaq məlum bey, bequli bey, kaşi bə dim beşey; aydın görünmək sof-sofi bə çəş çiyey; aydın de bərmalə bıvot, aydın məsələdir bərmalə məsələye; zün aydın (olsun)! çəşonı  ruşin  (bıbun)!  gözün  aydınoğlun  qayıdıb!  çəşonı ruşin, ıştı zoə oqardə!; aydın  gün diləmək  ruşinə ruj  orzu kardey (bəki); aydın günün olsun! ruşinə rujı bıbu!

AYDIN-AŞKAR z. sofko.

AYDINCA I  s.  qırd sof,  qırd pok,  qırd ruşin,  qırd bərmalə; aydınca gecədir qırd pokə şəve, aydınca yazı qırd bərmalə nıvıştəy; II  z. sof-sofi,  pok-poki,  bərmalə,  ru- şin-ruşini; mən aydınca dərk etdim ki, … az bərmalə faməym

ki…,  aydınca  eşidilirdi  sof-sofi  məse  beydəbe,  burada hər şey

aydınca göstərilmişdir harçi bərmalə nişo doə bıə iyo.

 

Azerbaijani AZ Turkish TR English EN Russian RU Georgian KA Persian FA German DE Italian IT French FR Arabic AR Chinese (Simplified) ZH-CN Korean KO