BƏSƏ DƏŞEDƏŞBU

Şərəfə diyədə qıləy merdi penc boə, şəş hovə hesteşebən. Bədsuluk beyro həmmə hovı-boon dəy deşmeninbən, dama kardəninbən əy.

İ ruj ım merd omeydə çe İmomverdi miəllimi paliyu, ıştə ın vəziyəti, ın dardi qəp jəydə bəy, peşı əlovə kardeydə:

– İmomverdi miəllim, voteydəm yəğın az ıştən bevəcim ki, hiç qılə hovı-boəm demı dust ni. Hiç zındənim çiç bıkəm?

Dınyovində İmomverdi miəllim xəyli edyəseydə bı merdi sifəti, bəçəy çəşon, bəsə dəşeydə ki, ım merd ıştə dardon, əzobon hejo dılədə kəşeydə. Bəboliş omeydə bəy, voteydə:

– Tı ki ıştən ıştə bevəcə odəm bey bəsə dəşedəş, jəqonəli, çokə odəmiş. Çokə odəm bo çokə əməli xəcolət əkəşni. Bişi, ıştə hovı-boon həmməyku uzur peqət, har əzobiku bərəxeş. Co ro ni.
Im merd bə mıdrikə İmomverdi miəllimi sıxani quş doydə, koonış bə ğaydə dəşeydə.

 

VAY BƏ BEOLƏTON RUJİ

Dıqlə beməxə zımıstonə rujonədə konco ısə dıqlə moyə setkə (dom) bə dast vardeydən, şodoydən bəştə sə. Setkə çe beməxon amonən qəteydə. Imon bə iyəndı diyə kardeydən, məmnun-məmnun xəyli sıreydən. Beməxonədə qıləyni ıştə anqıştə dıroz kardeydə bə iqlənki setkə çəşon dənoydə, sıreydə, bəştə həmro voteydə:

– Çı əcəb əmə ın setkon pəydo kardımone, jəqonəli sardi amardimon. Vay bə beoləton ruji!

 

Azerbaijani AZ Turkish TR English EN Russian RU Georgian KA Persian FA German DE Italian IT French FR Arabic AR Chinese (Simplified) ZH-CN Korean KO