1. Im sədo kardə sədon

İşığinə osmonon səpeku

In vırə bənəve, bəqarde,

Həmmə haft karşin

İldırım təki dəbavarde,

Çoknə ki zandəqon sədo dəbavarde.

  1. Kəynə əy bardeydə,

Rost kardəşə daston

Əv sədo kardə bə koməq,

Bə vir dənoə ıştə ğələ jıqo votdə:

«Kəynə bəçəmə ğələ

Bə dumo bətojne Mitra –

Çikiy ki çimənqo qeşe.

Kəynə əv,

Çı duy foydə vitəkəson

Obəqırdınen bə dumo –

Bə Həğiğəti roy?»

  1. Kiyku rozi bəmandebo,

Komək bəka bəy Mitra –

Çikiy ki çimənqo qeşe.

Ki ğeyzinkə əy,

Kəon, diyonı,

Diyaron, elkonı,

Çı cəmi elkon

Çikiy ki çimənqo qeşe.

Dıvo kardəm az –

Bo xoşbəxtəti…

XXIII

Ehtirom nişo doydəmon,

Əmə har zəmon bə Mitra…

Konqılə ki dıvokardə,

Ruşnə dətovə iyən viriskyəyn,

Şəfoyn, ğızıləçəşin

Haoma bəy.

Barzə Hara bandədə,

Barz bıə oxonə halədə,

Dastnırəsə Hukaryaəda,

Zizəyn iyən təmiz,

De be eybə barsmani,

De be ləkə, təmiz ayini

İyən be səhvə sıxanon.

  1. Əy kahini noşe

Bəştə – Ahura Mazda.

Dılo dıvo kardə,

De əzəməti handə

Kahini dıvo kardışe dılo,

Bə ofəyəvoni – Ahura Mazda.

Dıvo kardışe: Ənəmardə Məğəddəsonı,

Barz be çəy sədo,

Bə osmonon əşıği,

Nəvəy həmmə Zəmini dimi

Həmmə haft karşvari

90 . Ə çı iminə kahin haoma,

Ostovon nıvıştəy,

Məğəddəsə Ruhi ofəyəyı,

Rost kardışe bə barzə Haray.

Noğo doşe əy

Ahura Ənəmard Mığəddəs,

Əv, reçinə dimin –

Konqılə ki Həşi bəy

Ehtirom nişo doydə.

Çikiy ki aspon surətine.

 

Xanlar Həmid

Şair, dramaturq, azərboycon

ənıvışton uzv

tırkə zıvono peqordınişe

İradə Məlikova

Azerbaijani AZ Turkish TR English EN Russian RU Georgian KA Persian FA German DE Italian IT French FR Arabic AR Chinese (Simplified) ZH-CN Korean KO