Çəmə şinə şəkə zıvon. Çəmə şinə İnə zıvon. Con Tolışə zıvon. Hejo millət bə canqe de zıvoni. Zınəkəsən nıznəkəsən ıştı fiki voteydən. Bino kardən de mıbohisə iyəndı təhqir karde. Feyzbokədə çəvon nıvıştəyon handeədə fik kardəmki, şinə Xıdo ımon ıştə nıvıştəyon hiç nıbo ıştən handeədə bəsə dəşeydən ya ne?Çandə kərə bıə ki, az bəsə dəşdənim çiçiku şedə sohbət. Oxo jıqonə sohbəton əməni haştedənin tolışə zıvoni bə ədəbi zıvoni səviyyə rost bıbo. Çumçıko har kəs ıştəni zıvoni barədə alim hisob kardə… Zınəkəsonən beabru kardeydən. Odəm hiç zıneydəni çiç bıkə. 2017-nə sori iyulə manqiku Təhsil Nazirliqi tolışə zıvoni dərsə kitobon “Ekspert” azim. İ qılə 5 hərfinə sıxanədə 2 qılə hərfə səhb bıə odəmən ıştə fikir voteydə zıvoni barədə. Odəm pyedəşe ehaşto ıştəni(((. Bımandənən bə kəno hələ bunəmon çiçnoy zıneydəmon bə məydon. Ekspert sıxani vey ıştəni alim zınəkəson ebarde zınəşon ni. 2018 soriku detobə 2022-nə sori yanvara manqi hejo məsedəm ki bəs İradə Dodo haşteydəni “TOLIŞƏ ZIVONƏDƏ DƏRSƏ KİTOBON ÇAP BIBON”! Pars hestıme bə həmmə tolışon. Xosə çımı xəlğ az zıneydən qavər zınəkəs heste bıvoto bəmı. Ğaspu Prezidenti qılə vəzifədoəşe bəmı az ıştən ıştə səlohiyyəti zıneydənim? Oxo ha yazığə millət çımı jəqo zum çıkoncoye ki az nıhaştom kitobi çap beyı???. In çandə soron nə hıte zındəm nəən bənə odəmi jiyey! Dardım tolışə zıvoni darde. Bəhrəm Şəms oməbe bə “DODO” redaksiyə votışe ki İradə dodo bəs voteydən ki bəs tı ğol di kəşə bə koğəzon bənəeksperti əve kitobon beşə nin. Imoni az  vey vaxte co-co odəmonku məseydəm. Ə odəmonin ki ın sıxanon pevılo kardeydən hurməto eğandon mıni. Əncəx nə az nəən çımı azizə Xıdo əhaştni ki, bəmı dəçıko ın duyəvojə bıhtonon. Hejo Bəhrəmi tono kəmpyutoron qordıniye ki dıyninəmon diyə karde bızınəmon. Oşko bıvotom hejo bə ləzədə bəçımı ağıl dəşeki az boçi ım xəlği dışmenon cəvobi doydənimki ımon  bəmı bıhton ğande dəvom kardəm. Ə odəmon nətəği Xıdo bəje bışon ğırbon bıbon bə xəlği. AZ IŞTƏ ZIVONİ MİLLƏTİ AŞİĞ BIƏNƏBƏYM VEY VAXTE HƏMONƏ ODƏMON NIŞTƏBİN TURMƏDƏ.

Esə elon kardəm bə xəlği: Çımı azizə tolışon 1, 2, 3, 4 sinfi kitobon iyən çəvon metodikə kitobon cəm beydə 8 qılə kitob. Har kitob mıku i ruj doə bıə bo diyə kardeyro. Be bəzıne ki 10 ruj ın 8 kitob mıku bıə səhvon sərrost kardey bəpeşt oqırdıniyəme bə nazirliq. İ rujədə 140-150 səhifə hande duz karde hiççən hostonəko ni çımı azizon. Əncəx az de ciddiyə məsuliyyəti ın koon ehdəku oməym. Esə boşməno çımı email poçtədə bıə nomon yəni bə təhsil nazirliq vığandə məktobon tarixi nıvıştəm boşməno. Deştə çəşi vinde piyəkəson bon bə redaksiyə yaanki mıni vindeədə de  telfoniyən nişo doy bəzınem bəvon. Əlğərəz kitobon balon jıqo doəme: İminə sinifi: 92/37; dıminə sinif: 92/38; seminə sinif: 91/36; çominə sinif: 91/36. Imiyən bəşmə nəzə rostniye piyedəmeki ğeydon jığobin: (Dərslik üzrə kiçid balı mümkün 100 baldan 80 baldır və Metodik vəsait üzrə keçid balı mümkün 40 baldan 32 baldır.)

Ha çəmə siprişon, ha çəmə ğələm bədaston qavər kiysə çımon qəvisə bıjəno ki bıdə ım odəmon lol  bıbon bınışton ıştə lozim bıə vırədə? Əve  az bino bəkam çəmə toləşə zıvoni bardə ıştə fikon bo edaştə de Dodo TV. Çəş bıkənən Dodo omeydə deştə nuyə rublikə “ÇƏMƏ TOLIŞƏ İNƏ ZIVON”

Azerbaijani AZ Turkish TR English EN Russian RU Georgian KA Persian FA German DE Italian IT French FR Arabic AR Chinese (Simplified) ZH-CN Korean KO