İ kəsi bəmı votışe:

-Zərinə xanım, zınedəniş, bı koədə çe Barzo luzədard çiçe, bıvotım: Çəy çəş damə bə şımə so-bə, pidəşe Novruzi zəmin de vonəy dəqətışe, ısət pidəşe ıştə yolə boə zəminiyən omujən bıkəy bə ıştə soy zəmini. Co vonə nişe, pidəşe ıştə 10 qılə kinədə qıləyni bıdəy bə ıştə boə zoon. Vindeədə ki, oxonə boəzoən Sumqayıto vəyu vardedə, kəxıvand bedə, jıqo xusus səydə, vəyu omə roy dəvastedə ki, hiç nıbu vəyəxıvandon bə zəlolət dəşun…

(İyo qıləy əhvolat bə çımı yod oməy. Hejo de koy əlağənine. 70-nə soronədə çımon amuzoə Novruzi i qılə zoə Akif Suleymani ısət Barzo mamu dəqətə  ıştə dədə-bobo zəminədə 5 sotok piyəşe ki, ənə iyo kə bikəy, yurdi bərpo bıkəy. De xahişi i dastə sipriş, hukuməti numayəndə oməyn çəmə kəy (az bəvədə diy soveti katib vəzifədə ko kardedəbim) Barzo mamuən vanq kardışone. Akifi mətləb votışone bəy:

Akif ıştı amuzoəye, mahrubə vaxti vəziyəti bevəciku , şu mardə-besə-bepo bıə ıştı mamvəyu Leyla xanım beşə ıştə kə-bədə, şə ıştə dədə kəy, de kon zulmi-cəfo i qılə zoə perosnəşe, Akif Xəzər Kəşti idarədə ko kardedə. De ıştə daykinə, de Şıxəli kinə kə-bəsoyb bıə, 4 qılə əğıl hesteşe. Colinə orzuş əve ki, boy ıştə dədə yurdədə kə bıkəy, dədə yurdi bərpo bıkəy. Leyla so-bəyku şə bəpeştə tı oməş bə kədə çandə soron mandəş, əğılxıvand bıəş, peşı çə soyku bə kəno cuy bə tərəfdə bo ıştə kə kardə, ənə əyo jiyedəş. Novruzi soy bənə aləfə hi istifadə kardedəş. Akif omə ki, çə soədə bəy 5 sotok zəmin bıdəy, ənə əyo kə bıkəy, dədə yurdi bərpo bıkəy.

Barzo mamu bə i qəv oqarde-votışe:

-Ə zəmin az hıriyəme. Ə zəmin çımıne. Ənə əyo Akifi hiç həx nişe.

-Əmə əy çok zınedəmon,- Siprişon idomə kardışone,-  Leyla hiçməsə çə kə-soədə beşedəbe- şedəbe, tı oməyş bəy vote ki, bəbe ki, az ənə iyo bımandım? Leylaən bə tı votışe ki, həloləti bıbu votənə, vəşiyətiye, hiç nıbu, bə mı i kisə qandım bıdə, həloləti bıbu. Tınən bəy i kisə qandım doy. Isət həminə qandım çecurə bey, əyən zınedəmon, əncəx məsələ bəvədəni, Məsələ bımədəy ki, Akif zəmini həmə piedəşni, zəmin ijən ıştıne. Əncəx Akifi çə zəminədə 5 sotok piyedəşe, çəy əvəzi bə tı 5 həzo manat pul doydə. Im ısətnə devrədə kamə pul ni. Tı boy rozi bıbi.

Se billə kardışone, səkıştə nıdoşe, Barzo mamu votışe ki, zəmin çımıne, əv hıriyəme, i sotokən bə hiç kəsi ədənim. Nıdoşeən! ( Iştə umri dırozi hamsiyon zəminon poə-poə bə dılə dənoşe, har dəfə parçinkardeədə, kumə duteədə, tualeüt kandeədə, xəndəx ğandeədə hamsiyəon zəminon dənoşe bə dılə. Sə rost kardəkəsi, damə bıəkəsi dədə-nənə qur doşe bə vo, ıştə dədə-nənə qurən sutvonişe: Ki təvənə kardışe, çı ki həx hardışe doşe bəçəy pıə-pıə, nənə bə nənə qəvi, quri dımjon, nifin ru kardışone! Əyən bıvotım ki, 90-nə soronədə jıqo 10 qılə kinə, 5 qılə zoə qılə-qılə pərəyn-şin, ısət yurdədə qıləy noxəşinə kinə mandə. Barzo mamu, telədə vıjə-vıjə çimi-çəyku dəqətə nimə hektarə zəminədə ısət ıştı kon zoə nıştə? Bəsə bə zəminisə anədə zulmi-cəfoon, bıjən-bışkiyon, do-dımjonon, nifin-naləon səkıştə çiçbe? Bo tı rəhmət bıvğand heste?!)

Sıxani kırti, amuəzo Akif şe çəmə diy “Pako” votə məhəllədə zəmin səşe, kə kardışe, ısət jenı-şuə ıştə pironə vaxton əyo dəvoniyedən.

Bayrami Allahveri 

Masalli, Mahmudavar

Azerbaijani AZ Turkish TR English EN Russian RU Georgian KA Persian FA German DE Italian IT French FR Arabic AR Chinese (Simplified) ZH-CN Korean KO