Məzmur 55

1 Ha Xıdo, bıməs çımı dıvo,

Peşt məqordın bəçımı lovə-mınnəti!

2 Çok-çoki quş bıdə bəmı, qıləy cəvob bıdə,

Çımı şınemonon mıni norohat kardeydən,

Dəqijyəm mandəm.

3 Deşmeni sədoku,

Zolımon zılmiku norohatim.

Çəvon şərə koon mını torsıneydən,

Əvon de ğəzəbi bəmı ğəsdı-ğərəz kardeydən.

4 Çımı dıl de həyəconi jəydə,

Marde dəhşət eməy çımı səpe.

5 Tars iyən larz dəşə bəçımı coni,

Çımı dıl siyə dılətono.

6 Votıme: «Keşkə bənə kafte kəşonım bəbəy,

Pərəbəym bə rohati rəsəbəym.

7 Əpərim, əşim bə diyəroə vıron,

Məskən eyəğandim daştonədə.

8 Çı sərtə vıronku, vavazonku

Niyo beyro rəryə pərəbəym bə qıləy vırə».

9 Ha Xıdovand, dəqijın,

Hərkihərkiəti eğand çəvon arədə,

Çumçıko şiddət, dave vindıme bı şəhrədə,

10 Imon şəv-ruj nəveydən şəhri divonsə,

De bevəci iyən şəri pure şəhri dılə.

11 Şəhri miyonədə ğırğıni heste,

Duyəvojəti iyən hilə beşeydə çəvon məydonədə.

12 Şayət deşmeni təhğir kardəşbəy mı, peyətovim,

Əğyori çımı vədə şəhn kardəşbəy, niyo əbim.

13 Əmma tı karde ım, ha çımı dust,

Ha çımı həmro, dıli həmdəm.

14 Şin-şini qəp jəydəbimon detı,

İvırədə şeydəbimon bə Xıdo kə.

15 Bıdə berdəmədə əcəl bo deşmenon səpe,

Əvon bəyji-bəyji eqının bə mardon məskən,

Oxo şər çəvon kədəy iyən ğəlbədəy.

16 Az isə Xıdo sədo bəkardem,

Kulli-İxtiyor mıni xılos bəkarde.

17 Maştəvo, çoştəsəy, şanqovəsəy nolə kəşeydəm,

Ahu-zo kardeydəm, Əv çımı sədo məseydə.

18 Vey kəson bəçımı vəynə beşeydən,

Əmma Əv çımı coni canqədə roxneydə.

19 Əzəliku jıqoşə Iştə taxtədə nıştə Xıdo

Mıni bəməse əvoni zəlil bəkarde. Sela

Çumçıko əvon hiç vaxt dəqiş beydənin iyən

Xıdoku tarseydənin.

20 Çımı həmro dast rost kardeydə bəştə dusti,

Iştə arədə bastə əhdi dəqordıneydə.

21 Çəy zıvono anqıvin emeydə,

Çəy ğəlbədə isə dave jiyeydə,

Çəy sıxanon bənə zeytunə ruyəniye,

Əmma bənə tijə şımşiyonin.

 

22  Tı ıştə ğəyğu şələ bə Kulli-İxtiyori bıdə,

Əv bətı dəyəğ bəbe.

Əv hiç vaxti nıbahaşte saleh bıhəviyı.

23 Ha Xıdo, xunkorə, hiləqorə odəmon

Bə ğəb ebəğandeş.

Əvon ıştə umri bə sə nıbəjen.

Əmma az əncəx Bətı peştpurim!

Məzmur 56

.

1 Rəhm bıkə bəmı, ha Xıdo,

İnsonon haseydən mıni,

Har ruj canq kardeydən, zılm kardeydən bəmı.

2 Deşmenon har ruj haseydən mıni,

Bəçımı vəynə beşə canqəkon çanə veyin, ha Xıdo.

3 Bı dəhşətinə rujədə

Az əncəx bətı dəvitəm.

4 Az bə Xıdo vədi qorə həmd kardeydəm,

Az bə Xıdo peştıpurim, tarseydənim,

Faniyə inson bəmı çiç karde bəzne?

 

5 Əvon har ruj dəqordıneydən çımı sıxanon,

Hejo bə ğəsd-ğərəzin bəmı.

6 Qırdə bıən çəş kardeydən çımı har qəmi,

Boçımı coni səyro rımuz kardeydən mıni.

7 Əvon ıştə qınon cəzoku perəxe bəznenbu?

Ha Xıdo, de ğəzəbi ın xəlğon peşti bə zəmin bıjən.

 

8 Çımı dardon nıvıştəbıən Bətıku,

Çımı çəşə arson qırdə bıkə Bəştə ğab.

Imon bıdə Iştı kitobədə bıbun.

9 Az Tıni sədo kardə ruji deşmenon bə dumo obəkıriyen,

Imi zıneydəm, Xıdo çımı tərəfədəy.

10 Bə Xıdo, Bəçəy vədi qorə həmd kardeydəm,

Bə Kulli-İxtiyori, Bəçəy vədi qorə həmd kardeydəm.

11 Az bə Xıdo peştıpurim iyən tarseydənim,

Faniyə inson bəmı çiç karde bəzne?

 

12 Ha Xıdo, az əməl bəkardem bəştə ğəssəmi,

Bətı şukrə ğırboni təğdim bəkardem.

13 Çumçıko mardeyku peroxniye çımı con,

Nahaşte çımı lınqon bıhəvyın,

Jıqo ki Xıdo huzurədə,

Jimoni nurədə bınəvım.

 

 

Azerbaijani AZ Turkish TR English EN Russian RU Georgian KA Persian FA German DE Italian IT French FR Arabic AR Chinese (Simplified) ZH-CN Korean KO