91 Bə jələvononən rast bomeşon ki, uspur be piyeydəşone şıməku iyən ıştə qovmiku. Qirəm əvoni həmrəğ bıkon bə fıtnə-fəsodi, əvon evə bəjen ıştə səy, bəşen bəy. Qirəm diyəro nıbon şıməku yaanki sulh təklif nıkon bəşmə, dast nıkəşon şıməku, bəvədə əvoni konco pəydo bıkoşon, bıqətən bıkıştən. Əmə domone bəşmə qıləy sof-oşkoə dastəvuz bəçəvon vəynə! 92 Bə hiç qılə momini danibəme momini kışte. Əncəx xəto istisnoye. Ki səhvən bıkışto qıləy momini, bıdə ozod bıkə qıləy mominə ğuli. Qirəm mardəsoyb sədəğə nıko xunə puli, bıdə əy həmməy. Qirəm bəşmə dışmen bıə tobyəoysə kıştə bıə şəxs, bəvədə ozod bıkən qıləy mominə ğuli. Qirəm deşmə əhdış bıə tobyəoysə, bəvədə xunəpuli həmməy bıdən bəçəy xıyzoni iyən ozod bıkən qıləy mominə ğuliyən. Ehanə çikisə imkon nırəso bımi, dı manq dumoyəndı rujə bıqətı bə Allahi, çəy tobə ğəbul karde xatır. Allah harçi əzın iyən hıkmətmande! 93 Ki ğəsdonə bıkışto qıləy momini, cəhənnıme çəy cəzo. Əv zol bəmande əyo! Allah ğəzəbin bəbe iyən lənət bəkarde bəy! Bəy bədo qıləy yolə əzob! 94 ha imon vardəkəsona! hodi bıbən Allahi roədə bə səfə beşeədə! Bə dınyo moli tamə karde-karde, «momin niş» məvotən bəşmə səlom doə şəxson. həniyən veye ğənimət Allahi ğatədə. Şımənən jıqobişon navko. Allahi kardışe bəşmə mərhəmət. hodi bıbən! Allah xəbədoye şımə kardəyonku! 95 İ nin zərər nıkəşe-nıkəşe kədə nıştə mominon de Allahi roədə deştə molon iyən coni cihod kardə mominon. Allahi bəştə dərəcəro fəzilətin kardışe Çəy roədə deştə molon iyən coni cihod kardə mominon. Allahi səvob vəd kardışe bəvon həmməy. Allahi baş kardışe mıcohidon de əzəmətinə əcri kədə nıştə mominonsə. 96 hestin Allahi doə barzə dərəcon, baxşe iyən rəhmətən. həğiğətən Allah əbaxşe iyən rəhmmande! 97 Mələkon votışone bəvon ıştə zılm kardəkəson coni səyədə: «Kon holədəbişon»? Cəvobədə votışone: «Vey zəifbimon zəmini dimisə». Mələkon votışone: «Qeş nıbe bəqəm Allahi vırə? hicrət əkəyşonəni». Cəhənnıme çəvon şə vırə. Kıli yavə vırəy əvrə! 98 İstisnon əncəx bo hicrət kardey ro iyən çorə pəydo karde nıznə ocizə merdon, jenon iyən əğılon. 99 Bəlkəmən Allah əfv bəkarde əvoni. Allah əfvəkəy iyən əbaxşe! 100 Zəmini dimisə veyə pani iyən qeşi pəydo bəkarden Allahi roədə hicrət kardəkəson. Allahi ğatədə, həlbəttə, ıştə əcri pəydo bəkarden ə şəxson ki, bə Allahi iyən Rəsuli hicrət kardeyro beşun ıştə kəo, peşo bımardın. Allah əbaxşe iyən rəhməkəy!

 

Azerbaijani AZ Turkish TR English EN Russian RU Georgian KA Persian FA German DE Italian IT French FR Arabic AR Chinese (Simplified) ZH-CN Korean KO