Həşi beşə Kaspisə, ha hoştə,

Ruj damə şoy taspisə, ha hoştə.

Conım bə yari ğıbon, ha hoştə,

Bome sipyə aspisə, ha hoştə.

*****

Vılım şıdoy bə dıyo, ha hoştə,

Moyon podşo bo vıyo, ha hoştə.

Yariku co be darde, ha hoştə,

Qıyozəbum çəy qıyo, ha hoştə.

*****

Çəşi siyo qıloş hest, ha hoştə,

Dıli həyon miloş hest, ha hoştə.

Qıləyım yar vıjnə mı, ha hoştə,

Əcəb barzə boloş hest, ha hoştə.

*****

Bəxti roysə peqıni, ha hoştə,

Bə eşği bənd eqıni, ha hoştə.

Az bə yari dıl bədom, ha hoştə,

Hərəbaxt bəka mıni, ha hoştə.

*****

Şin daməbəy lol məkə, ha hoştə,

Felon dəbast, yol məkə, ha hoştə.

Az ıştınim, qidi zoə, ha hoştə,

Həni co xıyol məkə, ha hoştə.

 

*****

Fikım komco latə be, ha hoştə,

Zeranə nun tatə be, ha hoştə.

Ve tınd məkə həsrəti, ha hoştə,

Zilisəş dıl patə be, ha hoştə.

*****

Ro bə çəşim çəsədə, ha hoştə,

Çəşım arsi təsedə, ha hoştə.

Yarım bo bə vindemon, ha hoştə,

Haftə bı sə, bə sədə, ha hoştə.

*****

Qıyozə hur hilisəy, ha hoştə,

Osmoni ranq nilisəy, ha hoştə.

Oməzavzın həsrəti, ha hoştə,

Dılım əçəy zilisəy, ha hoştə.

*****

Roy eməğand bə tanqi, ha hoştə,

Orzu mahaşt bə lanqi, ha hoştə.

Qıləy çəşruşni bıdə, ha hoştə,

Vəyə bəbe bı manqi, ha hoştə.

*****

Ha ru, vılım çune şe?, ha hoştə,

Nışte, bə dim benışe.., ha hoştə.

Kenəy çəşbəro mandəm, ha hoştə,

Yar bəçəy yod dənışe? Ha hoştə.

*****

 

Azerbaijani AZ Turkish TR English EN Russian RU Georgian KA Persian FA German DE Italian IT French FR Arabic AR Chinese (Simplified) ZH-CN Korean KO