(sıftəş navınə aşmardədəy)

 

Hovəon ijən bəməyn, votışone:

-Pıştəro kəno kə kardey, ya soy bə sədə kə kardey eyni çiye.  İjən Zulfilələ boməy de Əğənənə bə çəşmədə bəjiyen. Əv ıştıku çəş jəydə, şandone çeəmə kəy omedəni. Tı de nənə koy məbi, ıştə se qılə hovə namusi çəş bıkə. Bıdə xəlğ bızını ki, əmə besoyb, bexıvand nimon…

Çe sohbəti bədiqə az bə ğəror oməym ki, kə co vırədə ne, bə “Nənə kə” əlovə holədə dı çəşmə bıdutəmon, kə-bə hevuj bıkəmon, bə Zulfilələ məydon mədəmon.

Vəziyəti jıqo vində Əğənənə şanqone ıştən səbəro bedəbe çe Zulfilələ kəy…

Seminnə kə 1983-minnə sori dutemone. Proyektədə nəzədə qətə bıəbe  1 mərtəbə, 2 çəşmə, kiyəsə, pilləkən, əyvon… Həminə proyekt nomone bəsə 13 sığısə, kəy miyonədə jitono həmom, kiyəsə “r” şiklədə epo, həşipemədə sıv: Dıminnə mərtəbədə 2 çəşmə, miyonədə zərulə, şıştışu, kiyəsə; vədə umumi mənzıl, həşinıştədə pilləkəni vədə əyvon. 7×16= 112 kv/m. Har mərtəbədə kiyəsə bey nişon doydə ki, tovsonədə jintono, zımsonədə pentono jiyedəmon. Kə sıftə de ezımi, peçı/ısət de ğaz peçi sı kardə bedə. Kiyəsəonon həmçinin. Soədə, kəy peştono mədəni qıləy zərulə heste. Əmma bo zımsoni 2-minnə mərtəbədə kəy miyonədəən zərulə heste.

Diyədə sıftə-sıftə kəy miyonədə zərulə noy çeəmə təşəbbusbe. Ve iradon qətışone /ləvirəon vardışone. Əmma peşı həmə deəmə səqləs bin. Vovaz, voa, həvo sardə vaxtonədə, tatə lefədə bə so evoy, soy diyəro qıləy kıncədə dutəbıə bə zərulə şey-omey odəmi noxəş ğandedə. Kədə əğıl, piyəmerd-piyəjen, noxəşi bey bəzıne, kəy dılədə zərulə bey bə imdodi rəsedə. Həmomiyən kəy dılədə bey coni xəşətiro ve əhəmiyət  hesteşe.

Kə bə 3 sor muddət dutəbe, 1986-minnə sori 15 dekabrədə şanqo hıtey məcol omeədə har kəsi ıştə lef-boloşnə peqətışe, ovaştimon bə tojə kə… Bəvədə xıyzonədə pıə-moə, ço qılə çeəmə ıştən kinə, iyən nənəbe. Nənə de əmə bə tojə kə noməy. Peş çeəmə bə tojə kə ovaştey, əv 12 sor jiyəy. Əncəx noxəş qıniyədə çeəmə kəy əvoy, xəş bıə bəpeşt ijən əşi bə kanə kə, colinə əjiy. ( Isət Zulfilələ çeəy tono əvoy, yaən Əğənənə çe Zulfilələ kəy əşi, əmə həni pape nəbimon, Zulfilələ 1996-nə sori dınyo ovaxtışe, 2 sor bədiqə Əğənənəən şey çeəy tono…)

Seminnə kəy dutemon dıroz dəkəşəy, Hamsiyə Əğərizo, Bədəlonijə usto Sabir deıştə xışəvandi, kəybə-pencə usto Tukəvilə Quloğlan iyən co kəson yolə zəhmət kəşəşone. Dəvardə soronədə seminnə kədə vey xəy-şəron dəvoniyəmone, ziyafəton, ehsonon doəmone. De çoçinə musafiron/mehmonon ın kədə rujon dəvardən. 4 kinə vəyə bıə, bə şu doəmone, i qılə zoə vəyə kardəmone. Nəvə-nəticəon pərvəriş səşone… Həsı Əğənənə, hivəjen Məryəmi yas ın kədə dəvardə. Xıdo mardəyon rəhmət bıkə, bə mandəyon xəşəconi bıdə!

Hələ ki çe kəy sığortə, ğaz, ruşnə, telefon, komputer pulon əmə doydəmon, kam-ve pensiyə səydəmon, Xıdo hukumətiku rozi bıbu, hələ ki sıvoy Xıdo bə hiç ki mıhtoc nimon.

Bəs ə dı qılə kə çekonə be? Əğənənə vəfot kardə bədiqə (1998) peş-peşoni əlovə kardəyon oçınimone 9×11 kv/m qıləy həyvonə kumə, qıləyən 4×16 kv/m saray dutemone, vəyo kaq-kijə, bət-bili oqəteyro çəşməon hestin, tənuyəsə  iyən anbo soxtəmone. Əslədə bo xəy-şəri nəzərədə qətə bıəbe, əmma ısət bo xəy-şəri, maşallah bıbu, mərasimə kəon, hərəbəxton sarayon dutə bıən, çodoon hestin…

Kanə kəon veyni materialon vişəçuyədə beyro əncəx bo sutey, bo kuməlo dutey bəvəc oməy, çə materialon veyni domone bə damandə mandəkəson…

Kolə kərpicon bə ki lozim be, bardışe, əmandəni bə traktori dome həmo kardey, xokon bə so-bə pevolo kardəbe. 4 ləfet, maşin xok bə ğəvıston  bardəbe, bo çeəmə rəhmətşəon ğəvon ətrof pur kardəbe…

                 (hestışe idomə)

 Bayrami Allahverdi

Masalli, Mahmudavar

Azerbaijani AZ Turkish TR English EN Russian RU Georgian KA Persian FA German DE Italian IT French FR Arabic AR Chinese (Simplified) ZH-CN Korean KO