BADYAÇA i. qədə mısə ğab.

BADYALAMAQ f. de bodyə pamyey (çiçi).

BADYAN i. bot. bıləbunə.

BAFA i. dial. başək (huşono).

BAFAİDƏ s. kanə. 1. foydəyn; 2. xəyrin; 3. ğəzəncin.

BAFTA i. baftə.

BAFTAÇI i. baftəkor.

BAFTAÇILIQ i. baftəkorəti.

BAFTALAMAQ f. 1. baftə dutey; 2. məc. ıştəku pesoxtey.

BAFTALATMAQ f. baftə doy dutey.

BAFTALI s. baftəyn. BAFTATOXUYAN i. baftəboft.

BAFTAYABƏNZƏR s. baftəçəm, baftəoxşər.

BAG1 i. boğ; bağ salmaq boğ eğandey; Talış bağları Tolışi boğon.

BAĞ2 i. 1. ter, bandənə, bəlelə; ayaqqabı bağı məşo bandənə; əsəb bağları əsəbi bandənon; dostluq bağları dustəti bandənon; 2. məc. vilə sə; söhbətin bağını itirmək vilə səy qin kardey; 3. dastə,

lız; bir bağ göy i dastə (kılız) havzə; 4. vənqo, tayçə; bir bağ çırpı i vənqo çilə; 5. bastə, çanqə, cəmə, kəşə; bir bağ kağız-kuğuz i kəşə koğəz-kuğuz; bağını açmaq bandənə okardey, bağını düyünləmək bandənə anqıl jəy.

BAGA1 i. kəsı, lokəpeştə.

BAGA2 i. cılandonə (aspi nanqırədə).

 BAGACIQ i. zool. bokləmelı, bokləmuz.

BAGALIQ i. peştə (aspi nanqırisə).

BAGAM i. bot. məmizəvıl.

BAGAMBÜRC i. bot. ustul.

BAĞANA i. vəpust, kıloəpust.

BAĞANAQ i. zonı çobend; dasti iyən lınqi çobendon.

BAĞANCAQ  i.  1.  diyəkə:  bağanaq; 2.  aspi  lınqi  poband dəbastə bıə tənıkə vırə.

BAĞANCANAQ i. aspi nanqıri səpe.

BAĞARA i. dial. vilə.

BAĞARAÇI i. kanə. viləkor (çolo ov ya nati de aspi koməqi bekardə koəkə).

BAĞAYARPAGI i. rliv, çarqıl.

BAĞ-BAGAT  i.  boğ-boğot;  Muğanın  bağbağatı  Mığoni  boğ- boğot.

BAĞ-BAGATLI s. boğboğotin.

BAĞ-BAGATLIQ i. boğ-boğotco.

BAĞ-BAGÇA i. boğ-boğçə.

BAĞ-BAGÇALI s. boğ-boğçəyn.

BAĞ-BAĞÇALIQ i. boğ-boğçəco.

BAĞBAN i. boğbon, boğəvon.

BAĞBANÇILIQ i. boğəvonəti, boğbonəti.

BAĞBANLIQ i. boğbonəti, boğəvonəti.

BAGBAŞI i. nubəyni (qi boştə pəvəndi vığandə mivə, ləl- qıli nubəyni).

BAGBELLƏYƏN i. boğşuməjən.

BAĞ-BƏRƏ i. bə, hi-so, so-bə.

BAĞ-BOSTAN i. boğ-buston.

BAĞ-BOSTANLI s. boğ-bustonin.

BAĞ-BOSTANLIQ i. boğ-bustonco.

BAGÇA1 i. boğçə.

BAĞÇA2 i. əğılə boğçə.

BAĞÇA-BAG i. boğçəboğ.

BAĞÇA-BAGLI s. boğçəboğin.

BAĞÇA-BAGLIQ i. diyəkə: bağbağçaq.

BAGÇACIQ i. boğçəçə, qədə boğçə.

BAGÇAKARLIQ i. boğçəvonəti.

BAGÇALI s. boğçəyn; bağçalı həyət boğçəynə so.

BAGÇALIQ i. boğçəco.

BAĞÇAPƏRƏST i. boğçəpərəst.

BAGÇAYAŞLI s. boğçəsinin (əğıl).

BAGÇI1 i. 1. boğəvon, boğbon; 2. boğədə jiyəkəs.

BAĞÇI2 i. dial. darzəbast.

BAGÇILIQ i. boğəvonəti.

BAĞÇIVAN i. kanə. boğəvon.

BAĞÇIVANLIQ i. kanə. boğəvonəti.

BAĞÇİYƏLƏKLİYİ i. eğco, eco, eğə boğçə.

BAĞÇİYƏLƏYİ i. e, eğ.

BAĞDACUS i. bot. cəfəri.

BAĞDADI1  i. bağdadi (1. raxsi həvo; 2. “Rahab” muğami qıləy pardə).

BAGDADI  i. bağdadi (avşumə pəlu nom).

BAĞDADURİ i. diyəkə: bağdadı.

BAGDAŞ i. diyəkə: bardaş.

BAĞDATI i. 1. malə  kəşə  bıə bonəkulə;  2. malə oqətə pılkon.

BAGIR i. 1. siyo ciqər, cəğə; 2. məc. sinə, dıl; bağrı bişmək

dıli patəğə bey (qamiku); bağrı qana dönmək dıli xun bey, bağrına

basmaq bəştə dıl eqətey, dəvənqo qətey; 3. zo; bağrın yarmaq zoy

tıpniyey, zəhrətok kardey (kiy).

BADYAÇA i. qədə mısə ğab.

BADYALAMAQ f. de bodyə pamyey (çiçi).

BADYAN i. bot. bıləbunə.

BAFA i. dial. başək (huşono).

BAFAİDƏ s. kanə. 1. foydəyn; 2. xəyrin; 3. ğəzəncin.

BAFTA i. baftə.

BAFTAÇI i. baftəkor.

BAFTAÇILIQ i. baftəkorəti.

BAFTALAMAQ f. 1. baftə dutey; 2. məc. ıştəku pesoxtey.

BAFTALATMAQ f. baftə doy dutey.

BAFTALI s. baftəyn. BAFTATOXUYAN i. baftəboft.

BAFTAYABƏNZƏR s. baftəçəm, baftəoxşər.

BAG1 i. boğ; bağ salmaq boğ eğandey; Talış bağları Tolışi boğon.

BAĞ2 i. 1. ter, bandənə, bəlelə; ayaqqabı bağı məşo bandənə; əsəb bağları əsəbi bandənon; dostluq bağları dustəti bandənon; 2. məc. vilə sə; söhbətin bağını itirmək vilə səy qin kardey; 3. dastə,

lız; bir bağ göy i dastə (kılız) havzə; 4. vənqo, tayçə; bir bağ çırpı i vənqo çilə; 5. bastə, çanqə, cəmə, kəşə; bir bağ kağız-kuğuz i kəşə koğəz-kuğuz; bağını açmaq bandənə okardey, bağını düyünləmək bandənə anqıl jəy.

BAGA1 i. kəsı, lokəpeştə.

BAGA2 i. cılandonə (aspi nanqırədə).

 BAGACIQ i. zool. bokləmelı, bokləmuz.

BAGALIQ i. peştə (aspi nanqırisə).

BAGAM i. bot. məmizəvıl.

BAGAMBÜRC i. bot. ustul.

BAĞANA i. vəpust, kıloəpust.

BAĞANAQ i. zonı çobend; dasti iyən lınqi çobendon.

BAĞANCAQ  i.  1.  diyəkə:  bağanaq; 2.  aspi  lınqi  poband dəbastə bıə tənıkə vırə.

BAĞANCANAQ i. aspi nanqıri səpe.

BAĞARA i. dial. vilə.

BAĞARAÇI i. kanə. viləkor (çolo ov ya nati de aspi koməqi bekardə koəkə).

BAĞAYARPAGI i. rliv, çarqıl.

BAĞ-BAGAT  i.  boğ-boğot;  Muğanın  bağbağatı  Mığoni  boğ- boğot.

BAĞ-BAGATLI s. boğboğotin.

BAĞ-BAGATLIQ i. boğ-boğotco.

BAĞ-BAGÇA i. boğ-boğçə.

BAĞ-BAGÇALI s. boğ-boğçəyn.

BAĞ-BAĞÇALIQ i. boğ-boğçəco.

BAĞBAN i. boğbon, boğəvon.

BAĞBANÇILIQ i. boğəvonəti, boğbonəti.

BAĞBANLIQ i. boğbonəti, boğəvonəti.

BAGBAŞI i. nubəyni (qi boştə pəvəndi vığandə mivə, ləl- qıli nubəyni).

BAGBELLƏYƏN i. boğşuməjən.

BAĞ-BƏRƏ i. bə, hi-so, so-bə.

BAĞ-BOSTAN i. boğ-buston.

BAĞ-BOSTANLI s. boğ-bustonin.

BAĞ-BOSTANLIQ i. boğ-bustonco.

BAGÇA1 i. boğçə.

BAĞÇA2 i. əğılə boğçə.

BAĞÇA-BAG i. boğçəboğ.

BAĞÇA-BAGLI s. boğçəboğin.

BAĞÇA-BAGLIQ i. diyəkə: bağbağçaq.

BAGÇACIQ i. boğçəçə, qədə boğçə.

BAGÇAKARLIQ i. boğçəvonəti.

BAGÇALI s. boğçəyn; bağçalı həyət boğçəynə so.

BAGÇALIQ i. boğçəco.

BAĞÇAPƏRƏST i. boğçəpərəst.

BAGÇAYAŞLI s. boğçəsinin (əğıl).

BAGÇI1 i. 1. boğəvon, boğbon; 2. boğədə jiyəkəs.

BAĞÇI2 i. dial. darzəbast.

BAGÇILIQ i. boğəvonəti.

BAĞÇIVAN i. kanə. boğəvon.

BAĞÇIVANLIQ i. kanə. boğəvonəti.

BAĞÇİYƏLƏKLİYİ i. eğco, eco, eğə boğçə.

BAĞÇİYƏLƏYİ i. e, eğ.

BAĞDACUS i. bot. cəfəri.

BAĞDADI1  i. bağdadi (1. raxsi həvo; 2. “Rahab” muğami qıləy pardə).

BAGDADI  i. bağdadi (avşumə pəlu nom).

BAĞDADURİ i. diyəkə: bağdadı.

BAGDAŞ i. diyəkə: bardaş.

BAĞDATI i. 1. malə  kəşə  bıə bonəkulə;  2. malə oqətə pılkon.

BAGIR i. 1. siyo ciqər, cəğə; 2. məc. sinə, dıl; bağrı bişmək

dıli patəğə bey (qamiku); bağrı qana dönmək dıli xun bey, bağrına

basmaq bəştə dıl eqətey, dəvənqo qətey; 3. zo; bağrın yarmaq zoy

tıpniyey, zəhrətok kardey (kiy).

 

Azerbaijani AZ Turkish TR English EN Russian RU Georgian KA Persian FA German DE Italian IT French FR Arabic AR Chinese (Simplified) ZH-CN Korean KO